Å1:106-107


(Rubrik:)   Blåå marck

Notarum Explicatio

   Blåsmarck        7 Hemman 
1   Anderß Erichßon      36       Skiäls Land 
2   Larß Nilßon              23       Skiäls Land
3   Larß Perßon             44       Skiäls Land 
4   Joen Larßon             30       Skiäls Land
5   Erich Pederßon      26       Skiäls Land 
6   Per Nilßon              23       Skiäls Land
7   Nilz Larßon      21       Skiäls Land 
 
 
Hafua sin nödtorfftige lägenheet
medh skogh och muulbeet, men e-
lak ängh, belägen från byn 2
mijl uthi stora moraas.
Nödtorftigt fiskie vtij insiöerne.
Frys gemenligen huart åhr effter
der finnes swarth jordh
    Summa uthsädh till hela byn  
    15 tunnor  och ½ fjra
Een squalte gåår höst och wåår

Vthsädhe till heela byn        15 ½    tunna
Vthsädet j Gärdet      A        1 ½    tunna     Höö      4   laß
Vthsädet j Gärdet      B           2/5    tunna      
Vthsädet j Gärdet      C           2/5    tunna   
Vthsädet j Gärdet      D           1/5    tunna     Höö      1   laß
Vthsädet j Gärdet      E         11/10   tunna     Höö      2   laß
Vthsädet j Gärdet      F           3/10   tunna
Vthsädhe j Gärdet     G           ½    tunna     
Vthsädhe j Gärdet     H           2/5    tunna  
Vthsädhe j Gärdet     I            3/10   tunna      Höö      2   laß
Vthsäde j Gärdet       K           ½    tunn
Vthsädhe j Gärdet     L           1/5     tunna     
Vthsädhe j Gärdet     M          3/10   tunna      Höö      4   laß
Vthsädhe j Gärdet     N           1/5    tunn
Vthsäde j Gärdet       O           1/5    tunna   obrukat
Höö aff Ängen           P                                              8   laß
Höö aff Ängen           R                                              9   laß
Höö af Ängen            S                                              7   laß
Aff Skogz Myror                                                      50   laß
             Summan Höö                                              87   laß
 
 
 (Karttext:)

Hårdh waldz ängiar
Hårdh Wald
Sandjordh öfwer alt.
Engz Slåtter
Lacus
Hård Wald.
Lacus
Hemmingz mark på denna sidan 1 mil ifrån
Scala ulnarum