Å1:112


(Rubrik:)   Grän träsk mark

Notarum Explicatio

      Gränsträsk marck        1 Hemman 
1    Michel Pederßon          16       Skiäls Land 
     
      Uthi denna by ähre någre åthskillige
       som ega den obrukade åkeren, och bru
       ka honom allenast till ängh
       Tämligh godh åker doch frys han
       gemenligen
       Någelunda fiskerij
       Ängh uthi kärr och mooraaß.

B        Summa uthsädh   2   tunnor
       Obrukat åker          4   tunnor
       Vthsädhe j Gärdet  A brukat      2   tunnor     
       obrukat                                     4   tunnor
       Giärdhöö                                   9   laß
       Aff Kärr och Myror                 40   laß
                 Summan Höö                 49   laß
 
 
 (Karttext:)

Kalemark på denna sidan ½ mil här ifrån
Obrukat åker
sand-iord
Lacus
Scala ulnarum