Å1:126-1271


(Rubrik:)   Siuulnääs

Notarum Explicatio

   
      Siulnääs           17   hemman
1    Oluff Nilßon              16        Skiäls Land  
2    Nilz Oluffßon              2        Skiäls Land
3    Hustru Karin Per Hanßonz    28        Skiäls Land
4    Anders Perßon          16        Skiäls Land
5    Oluff Nilßon klumb    25        Skiäls Land
6    Hanß Nilßon              12        Skiäls Land
7    Martn Nilßon             36        Skiäls Land
8    Anderß Månßon        24        Skiäls Land     
9    Hustru Sigri                4        Skiäls Land
10  Matz Nilßon              11        Skiäls Land
11  Hustru Malin               7        Skiäls Land
12  Matz Hanßon             35        Skiäls Land
13  Matß Oluffßon           32        Skiäls Land
14  Oloff Jacobßon          32        Skiäls Land
15  Anderß Larßon          14        Skiäls Land
16  Daniel Jönnßon          18        Skiäls Land
17  Larß Jönßon              17        Skiäls Land
     
Jöran Manßon i Roknäs hafwer i
      denna by 2 Skiäls Land
      
     
Till denna by fins elak lägenhet
      medh fiske, eij heller mykit ängh,
      Ingen timberskogh, uthan till wedh
      och gärtzel, temligh godh åker
        Summa wthsädh  38 2/5 tunnor
        
Siuulnäs            17    heman   
Vthsädhe till heela Byn          38 2/5   tunna.
Vthsädhe i Gärdet     A         19 3/10  tunna      Höö 150   laß
Vthsädhe i Gärdet     B           3 ½    tunna      Höö     3   laß
Vthsäde i Gärdet      C               2/5   tunna    
Vthsädhe i Gärdet     D              2/5   tunna      Höö   24   laß
Vthsädhe i Gärdet     E            3 1/5   tunna      
Vthsädhe i Gärdet     F            2       tunnor     Höö   16   laß  
Vthsädhe i Gärdet    G            1 ½    tunna     
Vthsäde i Gärde       H            1 1/10  tunna     
Vthsädhe i Gärdet     I             1 7/10  tunna     
Vthsädhe i Gärdet     K           1 ½    tunna    
Vtsädhe i Gärdet       L               7/10  tunna      Höö   11   laß
Vthsadhe i Gärdet     M              2/5    tunna
Vthsädhe i Gärdet     N            2       tunnor     
Vthsädhe i Gärdet      O              4/  tunna     
Vthsädhe i Gärdet      P            11/10  tunn
Vthsädhe i Gärdet     Q            11/10   tunna    
Höö af Ängen            R                                             18   laß
Höö af ängen åhrligen både af Gärdet
  och Uthängerna, Summa                                        224   laß.
       

(Karttext:)

Rucknäs på denna sidan
Lill Pithe byn
Mästedeles små starr
Pitheån.
Sandhiord.
Hardwaldz ängh
Hårdwaldz ängh
Lacus
Hårdwaldz ängh
Skogh emellan 


1 Folio 124-125 saknas.