Å1:1331


(Rubrik:)   Arnmark

Notarum Explicatio

   
      Arn mark           7   hemman
1    Peder Oloffßon         14        Skiäls Land    wthsädh
2    Christoffer Oluffßon    9        Skiäls Land
3    Johan Ingwalßon       18        Skiäls Land
4    Uno Erichßon            20        Skiäls Land
5    Maß Pärßon             16 ½     Skiäls Land
6    Matz Ingwalßon        17 ½     Skiäls Land
7    Hanß Oloffßon          12         Skiäls Land
     
Johan Larßon i Sijkforßen hafwer j
      denna by10 Skiäls Land altsammans öde
      
     
Hafwa sin nödtorfftigh lägenhet medh
      skogh och muulbeet,
      Temeligit fiskerij,
      Mechta slemma ängiar uthi kärr
      och moraaß,
      Swagh och mykit sandigh åker, fins
      och mykit obrukat åker.

       Denna by är belägen 2½ mijl från
       kyrckian norr uth.
       
B          Summa uthsädh uthi hela
             byn  7  tunnor 3/5
OB        Obrukat åker  1 ½ tunna  2 ft.
 
Vthsädhe j Gärdet     A           5 1/10  tunna      Höö   24   laß
Vthsäde j Gärdet       B              3/10  tunna      
Vthsädhe j Gärdet     C              7/10  tunna    
Vthsädhe j Gärdet     D              3/5   tunna      
Vthsädhe j Gärdet     E               1/5   tunna      
Vthsädhe j Gärdet     F               ½   tunna       
Vthsädhe j Gärdet     G               1/5   tunna      Höö   10   laß
Höö af Ängen           H                                              20   laß
Aff Kärr och Myrer                                                   30   laß
   Summan Höö                                                         84   laß
  
(Karttext:)

Sikfårßen på denna sidan ½ mijl ifrån
Lax fiske
Lacus
Hårdwalzängh
Åker mark
Scala ulnarum
Böle på denna sidan 2 ½  mijl ifrå


1 Folio 132 saknas.