Å1:136


(Rubrik:)   Sijkforßen

Notarum Explicatio


A   Sijkforßen         5   hemman
1    Jahan Larßon            34        Skiäls Land, medh
      dee 4 Skäls Land han hafwer i Steke
       nääs.
2     Peder Staffßon          30       Skiäls Land
3     Hustru Anna              15       Skiäls Land
4     Jacob Erichßon          22       Skiäls Land
5     Hustru Älin                14       Skiäls Land
6     Hustru Brita                 4       Skiäls Land
      
Vno Erichßon i danmark
       hafwer i denna by        4 ½   Skiäls Land
      
alt sammanß öde
       Till denne bya fins elak lägen
       het, medh ängiar, och ähre
       belägne 1½ mijl ifrå byn
       wthi kärr och moraas,
       Såsom och slem mulbeet,
       Skogh till nödtorfften.
       Temeligit gådt fiskerij
       Något Laxfiske.
       Sandiord mäst öfwer hela deras
       åker.
       Denna by ligger 3 mijl ifrå
       kyrckian Norr uth.

B     Summa uthsädh    9   tunnor _ _ _
       _ _ _ obrukat,      1   tunna   3 spannar
 
        Vthsädhe i Gärdet    A            3/5  tunna      
        Vthsäde i Gärdet      B            2/5  tunna   
        Vthsädhe i Gärdet    C            ½  tunna      
        Vthsädhe i Gärdet    D         6 ½  tunna       Höö     5   laß
        Höö af Myror och Kärr                                         60   laß
                   Summan Höö                                             65   laß
  

(Karttext:)

Byn på denna sidan 3 mijl ifrån
Lax fiske
Sandjordh
Hafwer för någon tidh sädan warit åker
Arnmark på denna sidan
Scala ulnarum