Å1:157


(Rubrik:)   Pijteå Sockn och Norre Prosterijed

Notarum Explicatio

   
A   Pulnääs            1   hemman
1    Joen  Erichßon           32    Skiäl Land
        med den åker han hafwer Vthi Bålbyn 
                                                        Pårsnääs,                                          
 
      ligger 1/8 mijl ifrån sielfwe Bålbyn,
      Hafwer sin nödtorfftigh legenheet medh
      Skog  Mulbeet och fiskerijedt,
      godh Hårdwaldz Engh, Vt.
      
B    Vthsäde                2 3/10  Tunna, undan-
       tagandes som han hafwer widh sielfwe
                                                        byen,
OB  Obruukat Åker
       Vtsäde i Gärdet    A         1        tunna  
       Vtsäde i Gärdet    B            3/10   tunna    Höö   2   laß
       Vtsäde i Gärdet    C            ½    tunna    Höö  35   laß
       Vtsäde i Gärdet    D            1/5    tunna  
       Vtsäde i Gärdet    E             1/5   tunna   
                Summan Höö                                         37   laß
  

(Karttext:)

Pårsznääs Egor på denne sijdan 
Sandh jordh
Koppar nääs Egor
Salt Siön
Hård waldz ängh
Schala Vlnarum