Å1:25


(Rubrik:)   Luleå Sockn och Norre Prosterijedh

Notarum Explicatio
 
Ala                   4   Hemman
    belägne på Alwikz Egor een ½ mijl ifrån
    bålbyen,


1     Olof Turßon                6      Skiäls Land      
2     Hustro Margreta         7      Skiäls Land
3     Hustro Karin               6      Skiäls Land
4     Niels Nielßon            19      Skiäls Land
      
Eng till                          100    laß

Haffwa sine nödtorfftige lägenheet
medh Skog och mulbeet, män
intet fiskierijedt.
frys gemenligen,
Qwarn som går höst och wår,

Denne by är belägen 3½ mijl
ifrån kyrkian wäster söder,

B    Vthsäde                   44/5   Tunna
OB  obrukat Åker           11/8    Tunna

Vtsäde uthi Gärdet     A           12/5   tunn
Vtsäde uthi Gärdet      B          31/5   tunna        Höö     50   laß
Aff Kärr och Myror    Höö                                           50  laß
                  Summan   Höö                                          100  laß

(Karttext:)

Sand Jord
Hårdwaldz Engh.
Alwijk på denne sijdan
Scala Vlnarum