Å1:27-28


(Rubrik:)   Luleå Sockn ock Norre Prosterijedt 

Notarum Explicatio

A   Måttsundh               13   Hemma
1    Niels Hanßon            51       Skiäls Land
2    Jöns Pederßon          40       Skiäls Land
3    Jacob Hindersoon       18       Skiäls Land
4    Hans Hanßon            29½    Skiäls Land
5    Mårten Hanßon         16       Skiäls Land
6    Jacob Olofßon           16       Skiäls Land
7    Olof Erichßon            23       Skiäls Land
8    Knut Hanßon             22       Skiäls Land
9    Niels Dafwidßon        40       Skiäls Land
10  Niels Anderßon         24½     Skiäls Land
11  Hustro Elisabet             8       Skiäls Land
12  Jöns Jönßon               10       Skiäls Land
13  Jöns Larßon                 7       Skiäls Land

Deße undertäcknade hafwa
och åker i denne by. Nembligen

Lars Lendersson i Giäddewijk 6   Skiäls Land
Olof Pederßon i Rutwijk       7   Skiäls Land
Olof Olofßon i Kallax             4   Skiäls Land
Jöns Larßon Ibidem                2   Skiäls Land
Hans Larßon i Ersnääs            ½   Skiäls Land

Hafwa sine nödtorfftige lägenheeter
medh Skogh Mulbeet och Fiskerijedt
Engh nogorlunda effter nödtorfften.
Åkeren frys gemenligen.

Denne by är belägen 2 mijl ifrån
kyrkian Söder Vth.

B    Vthsäde               36       Tunna.
Aa  Små Starr Engh
    Obrukat åker              7/10    
    Vthsäde i Gärdet   A         23½   Tunnor      Höö     40   laß
    Vtsäde i Gärdet     B           74/5   Tunna       Höö       4   laß
    Vtsädhe i Gärdet   C             1/5   Tunna     
    Vtsäde i Gärdet     D             2/5   Tunna
    Vtsäde i Gärdet     E            1      Tunna
    Vtsäde i Gärdet     F             2/5    Tunna
    Vtsäde i Gärdet     G             2/5   Tunna
    Vtsäde i Gärdet     H            3      Tunnor
    Obrukat åker i      A              7/10   Tunna.
    Höö af Ängen       K                                              300   laß
    Aff Kärr och Myror                                       Höö    40   laß
    Aff Ängen             L                                                 20   laß
          Summan Höö                                                   404   laß

(Karttext:)

Antnäähz på denne sijdan
A.a
Sandh Jord
Sand Jordh
Sand Jord
Bettz mark
Saltsjön
--än Strandh
Kallax på denne sijdan 2 mijl här ifrån.
Scala Vlnarum