Å1:68


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

A    Skatamark   Heman   13 als :  Männ på denne
       affrijtningh och figura icke mehr änn 5 belägne
       De andre hemanen finnes igen folio seqventi
       nämbligen 62. Haffwa åker och engh alle tillhop
       och äre alle i en by, belägne.
B    Och vthsädet på bådhe afritningerne tillhopa
       bliffwer als                  27 1/5    tunna.
       
        Deße effterskreffvne hemanen finnes här belägne och
        afrijtade nämbligen.

   
1   Knuth Oluffson                  39    Skiäls Land       vthsäde      tunna
        
StarrEngh till höö                                                           39      laß
    2   Erich Pederßon                  19    Skiäls Land       vthsäde   1      tunna
         StarrEng till höö                                                             19      laß
    3   Berendt  Påwelßon             21    Skiäls Land       vthsäde   2     tunnor
         StarrEngh till höö                                                           21      laß
         Hustru Margaretha ibidem    2    Skiäls Land       vthsäde     1/8  tunna
        
StarrEngh till höö                                                             2      laß
    4   Päer Gunnarßon                  37     Skiäls Land      vthsäde      tunna
         StarrEngh till höö                                                           37      laß
                               Summa på höet                                     118      laß

         Till hela Skatemarkz byen bliffuer höö als 300½   laß
         vndantagandes huadh eliest de kunne hafua i skog
         och myror.
        
         Vtsädhe till deße Grannar              8½   tunna
         Vtsädhe i Gärdet   A            1 1/5       tunna      Höö   50   laß
         Vtsädhe i Gärdet   B            4 3/10      tunna      Höö   30   laß
         Vtsädhe i Gärdet   C            1            tunna      Höö     2  laß
         Vtsädhe i Gärdet   D                2/5       tunna      Höö   50   laß
         Vtsädhe i Gärdet   E            1 3/10      tunna      Höö   30   laß
         Höö af Kärr och VthÄngier                            Höö 138   laß
                      Summan Höö                                    Höö 300   laß
 


(Karttext:)

Starr Engh.
På denne sijdan är dägersell belä-get 3 mijl här ifrå.
Beteshage.
Starr Engh.
Starr Engh.
Träsk
Starr Engh.
Starr Engh.
Scala Vlnarum 
Brobyn belägen 1/4 wäg näst hijt inn till.