Å1:69-70


(Rubrik:)   Luleå Sochn. 

Notarum Explicatio

A    Skatamark   Heman   13 als. 
B    Vthsäde till deße föreskreffvne hemanen vthi deße gärden som
       på denne afrijtningh finnes delinierade   19 tunnor
       Än uthi det andra Skatemark hafuer deße hemanen
       och ägare som widare fins igen folio 61 och
       drager vthsäde                                      8 3/8   tunna
                           Summa                           27 3/8   tunna
       Detta är alt en by tillhopa.     
       
    1   Jöns Dawidßon                  25    Skiäls Land    vthsäde   21/8  tunna
        
StarrEngh till höö                                                           25      laß
    2   Jacob Anderson                22    Skiäls Land    vthsäde   2      tunna
         StarrEng till höö                                                             22      laß
    3   Johan  Hindrichson             26    Skiäls Land    vthsäde   3     tunnor
         StarrEngh till höö                                                           26      laß
    4   Jöns Jönßon                       35    Skiäls Land    vthsäde   31/4  tunna
        
StarrEngh till höö                                                           35      laß
    5   Hustru Ingiol                       9    Skiäls Land     vthsäde    ½   tunna
        
StarrEngh till höö                                                             9      laß
    6   Nils Mauritzson                  14½ Skiäls Land     vthsäde  1     tunna
         StarrEngh till höö                                                           14½   laß
    7   Lars Erichson                     20    Skiäls Land    vthsäde   2     tunnor
         StarEng till höö                                                              20      laß
    8   Hustru Gertrudh                 14    Skiäls Land    vthsäde   1     tunna
         StarrEngh till höö                                                           14      laß
    9   Hustru Karin                        8    Skiäls Land    vthsäde     ½  tunna
        
StarrEngh till höö                                                             8      laß
                         Summa på höet som fåes wedh byn              280      laß

        Deße hemanen haffua godh lägeheet medh
        timmerskogh, mulebete och gott fiskeri, Så wäl
        såsom och godh åker och Engh.
        Wthi alle åkrer är mästedels leerjordh, och frijs
        sällan.
        Denne by är belägen ifrån kyrkian 5 mijl i Väs-
        ter norr.

        Deße effterskreffvne äre uthbyes och hafua åker i then-
        ne by nembligen.
        Lars Anderßon    i Börilslande    2½    Skiäls Land    vthsäde  3/16  tunna
       
Pär Anderßon     ibidem            3½    Skiäls Land    vthsäde  3/4   tunna                                
        Päer Olofson       i Ruuthwijk     6        Skiäls Land    vthsäde  5/8   tunna
        Engh alle tillhoopa                                                                 12      laß
       
         Vtsädhe af Gärdet A            7 1/5        tunna      Höö     8   laß
         Vtsädhe i Gärdet   B               3/10      tunna   
         Vtsädhe i Gärdet   C               7/10       tunna      Höö     1  laß
         Vtsädhe i Gärdet   D               3/10       tunna      Höö     1   laß
         Vtsädhe i Gärdet   E               7/10       tunna      Höö     1  laß
         Vtsädhe i Gärdet   F             8            tunnor    Höö   80  laß
         Vtsädhe i Gärdet   G            2            tunnor    Höö     8  laß
         Höö af Engen       H                                              181   laß
                      Summan Höö                                           280   laß
 


(Karttext:)

Lerjordh
Starr Engh
Träsk
Scala Ullnarum