Å1: 7-8


(Rubrik:)   Luleå Sockn och Norre Prosterijedt 

Notarum Explicatio

A   Bredåker         11 Hemman
1   Olof Larßon                  37½   Skiäls Land
2   Hans Nielßon                32      Skiäls Land
3   Sißillia Pijga                   32      Skiäls Land
4   Jöns Anderßon              40      Skiäls Land
5   Niels Nielßon                19      Skiäls Land
6   Jöns Pålßon Ibidem       16      Skiäls Land
7   Hustru Brita                  24      Skiäls Land
8   Hustru Carin                 12      Skiäls Land
9   Lars Jacobßon               24      Skiäls Land
10 Lars Pålßon                   24      Skiäls Land
11 Hans  Larßon                  7       Skiäls Land

Deße undertäcknadhe hafwa
åker i denne by nembligen

Hans Jönßon     i  Wittierf        4½   Skiäls land
Lars Hanßon     i  Swartla        3     Skiäls land
Lars Larßon      Ibidem            1     Skiäls land

Haffva sine nödtorftige lägenheeter
medh skogh, mulbeet, och tämligit fiskerij,
Engh nogorlunda men floden giör under-
tijden skadha på deres engiar
Tämligh godh åker, dock sand iord öfver
alt,

Denne by är belägen 7 mijl ifrån
kyrkian, Wäster nårr Uth

B    Vtsäde               27   Tunnor
OB  Obrukat åker      2/5  Tunna 
      Vthsäde i Gärdet     A      163/5 tunna      Höö   100 laß
      Vthsäde i Gärdet     B        83/5 tunna      Höö     60 laß
      Vthsädhe i Gärdet   C        2    tunnor      
      Obrukat Åker i        B         2/5 tunna      
      Höö aff Ängen         D                                          30 laß
               Summan Höö                                           190 laß

(Karttext:)  

Swartla på denne sijdan - 2 mijl här ifrån
Hård waldz Eng  
Sandh Jord  
Sand Jord
Små Starr Engh
Scala Vlnarum  
Heden på denne sijdan - 2 mijl här ifrån.