Å1:9


Notarum Explicatio


(Rubrik:)    Luleå Socken och Norre Prosterijedh 

A   Haras         8   Hemman
                   Nemligen
1   Erich Nielßon               22       Skiäls Land
2   Jöns Jönßon                 17       Skiäls Land
3   Hustru Gziöle              12       Skiäls Land
4   Peder Jönßon               17       Skiäls Land
5   Lars Pederßon              20½    Skiäls Land
6   Lars Olofßon                24       Skiäls Land
7   Erich Jönßon                 20       Skiäls Land
8   Lars Nielßon                 30       Skiäls Land

Hafwa sine nödtorfftige lägenheeter medh
Skogh Mulbet och gått fiskerijedt
godh åker frys aldrigh,
tämlige gode Engiar äre belägne i Skogen
een mijl ifrån byen

Denne by ähr belägen 11 Mijhl
ifrån kyrkian wäster norr Uth,

Hans Larßon i Swartla hafwer i denne
by ett Skiäl                        1      Skiäls Land
Lars Larßon    Ibidem       1       Skiäls Land
B   Vtsäde   15 tunnor 7/10
OB  Obrukat åker 7/10 Tunna

Vthsäde j gärdet   A 14 3/5 tunna    Höö 30 laß
Vthsädhe j gärdet B 2/5 tunna
Obrukat åker j     A 3/10  tunna
Obrukat åker j     B 2/5 tunna

Hö af vthängier       60 laß
Höö af ängien C     50 laß
          Summan höö      140 laß

(Karttext:)

2 mijl här ofwan före ligger Laxholm Cronans laxfiskie
Hårdhwalds Engh  
Ler Jordh
Swartla Egor på denne sijdan 2 mijl härifrån  
Sckala Ulnarum