Å1:97


(Rubrik:)   Geometrisk Jorde-
                        book
                 öffwer Westre Norrlandens
                 Norre Prosterij och Pijteå Sochn.

Innehållandes föreskrefne hemman-
ens alle qualiteter och lägenheeter,
både till Åkrar, Engder, Siöer, Ström-
mar, såge och Miölqvarnar, Torp och
Torpsteller, fiske, Vthhjordar som hem-
ana eller affsijdes ifrån Byarne
kunna wara belägne och alle
andra circumstantier, så att man
all theres beskaffenheet, kan sig med
een hast för ögonen ställa, och sädan
ther af huar och ett Hemmans valour
Ehrkenna och dijudicera

    Pro Anno 1643
    Inlefwererat af Erich Erichßon
                    Widman