Å1:Onumrerad 11(Rubrik:)    Luleå Sochn.  

Notarum Explicatio

Luleå stadz och prästegårdz ägor

NB Vthsäde till prästegården     14 4/5   tunna
       Vtsädhe uthi gärdet    A       2 3/10  tunna       Höö       2 laß                   
       Vthsäde j gärdet         B       1       tunna       Höö       3 laß
       Vthsäde j gärdet         C       4       tunnor     Höö       6 laß
       Vthsäde j gärdet         D       7 ½   tunna       Höö       2 laß
       Höö af ängen            NB                                        350 laß
       Mästedeles starr äng.
       Vthsädhe till stadhen           22 4/5  tunna      Höö   200 laß
8    her Hans
      Vthsädhe j gärdet       E         1 3/5  tunna      Höö       1 laß
B   Her Johan
      Vthsädhe j gärdet       F         1       tunna      Höö       2 laß
      Vthsäde j gärdet         K        1       tunna      Höö       4 laß
10  Jöran Klockare
      Vthsäde j gärdet         G        1 1/5   tunna      Höö       4 laß
9    Abraham Gullsmedh
      Vthsäde j giärdet        H                  1/5    tunna     Höö       1 laß
E   Stadzens ägor
      Vthsäde j gärdet          I        1 3/5    tunna      Höö      3 laß
G   Erich Anderßon
      Vthsäde j gärdet          I            3/10   tunna      Höö      2 laß
F   Daniel Trindelenborgh
      Vthsädhe j gärdet        I          3/5     tunna      Höö      3 laß
H   Anders Gunnarßon
      Vthsädhe j gärdet        I          1/5      tunna     Höö      2 laß
Oloff Månßon
      
Vthsädhe j gärdet       I          7/10    tunna      Höö     <...>
x    Vthsädhe j gärdet      O            ½     tunna     Höö      6 laß
G    Erich Anderßon
       Vthsäde j gärdet        V         3/10     tunna     Höö     3 laß
K    Nils Jönßon

       Vthsäde j gärdet         L         1/2      tunna     Höö     3 laß
K    Vthsädhe j gärdet      Q           3/10     tunna     Höö     6 laß
M   Hindrich Månßon
       Vthsäde j gärdet         L          3/5      tunna     Höö     3    laß
L    Anders Månßon
       Vthsädhe j gärdet       L         3/10     tunna     Höö     2    laß
R    L. Anderßon Vthsäde j gärdet       L         4/5   tunna   Höö   <...>
R     Vthsädhe j gärdet      M          1/5      tunna     Höö     5    laß
O    Erich Nilßon
       Vthsäde j gärdet         L       1         tunna      Höö     5    laß
P    Peder Oloffßon
       Vthsädet j gärdet       L          ½      tunna     Höö       3   laß
Q    Erich Erichßon
       Vthsäde j gärdet        M      1 1/5     tunna     Höö       6    laß
T     Johan Nilßon
       Vthsäde j gärdet        M      1 3/5     tunna     Höö       8   laß
S     Jacob Jönßon
       Vthsädhe j gärdet      M          7/10    tunna     Höö       4    laß
N    Oloff Larßon Mörth
       Vthsäde j gärdet        N      1 2/5     tunna     Höö       8    laß
A    Anders Oloffßon
       Vthsäde j gärdet        N         4/5    tunna     Höö       4    laß
V    Erich Nilßon den gamble
       Vthsäde j gärdet         O         3/5    tunna     Höö       4    laß
11   Daniel Oloffßon
       Vtsäde j gärdet           P       1       tunna     Höö       6    laß
C    Nils Knutßon
       Vthsäde j gärdet         R         1/2    tunna     Höö      6    laß
D    Anders Nilßon
       Vtsäde j gärdet           R         2/5    tunna     Höö      2    laß
                    Summan Höö                                         200    laß
                          
12   Aff Ängen                                                           100    laß
        med desse 100 laß ähro förståendes tillhoopa medh
        de 200 laßen.
        Kyrkieherdens och caplanernes åker och engh ähr
        för sig sielf och icke medh stadzens inrächnat.

        Till offwan bemälte stadh och prestegårdh finnes
        godh lägenheet till weedh och gärssellskogh
        men inthet till timber.
        Godt fiskerij, godh åker och ängh,
        haffwa och tillfälle mehr åker och ängh
        att uptaga och rödia


(Karttext:)

Luhwijk på denna sijdan
Starr ängh  
Biörßbyn  
Lill Blöötwijken  
Prästegården
Graan een skogh af sandhögdh bugor iblandh   
Luleå kyrkia  
Sandh mylla
Hårdh waldz äng
Skogh och vthmarck
    Luleå kyrkia  
Sandh mylla
Starr ängh
Hårdh waldz äng
Skogh och vthmarck
Färrie Sundet på denne sijdhan
    Sunderbyn
Träsk
Starr ängh
Skogh och vthmarck
Luleå Siälen


1 Kartan opaginerad och ligger direkt efter titelsidan före fol 1.