Å1:Titelblad


Geometrisk jordbok
öffwer
alle skattehe-
mans äghor i Lu-
leå sochn i norre pro-
steri och Wästerbotn.

Innehållandes
 
Föreskrefvne hemans qvaliteter och lägenhee-
ter bådhe till åkrar, engier, siöar, strömar,
fiske, såge och miölqwarnar, tårp och tårpeställer, uth-
jorder som hema heller affsijdes ifrå byarna kun-
na wara belägne, sampt alle andre circumstantier:
Så att man all theras lägenheet kan medh en hast
sigh för öghonen ställa, och sedan thär uthaff
hwart och ett hemans valour
erkänna och di-
judicera.

Anno 1645.
Inleffwererat
aff
Erich Erichßon Widman