Å2:120-121


(Rubrik:)    Kalix Sochn. Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
A     Sangis.        Skattehemman  10            
B     Vthsäde i detta gärdet               15 5/16   tunna
C     I detta wästergärdet   uthsäde     3 1/2      tunna
D     Vthsäde i denne wreet                   9/16   tunna
E     Änn i denne wreet                       1 1/8    tunna
F     I denne lille wreet vthsäde               1/8    tunna
G     I deße 2 wreeter vthsäde                1/2    tunna
                            Summa                21 2/16    tunna
H     Starr Engier finnes till denne by, som äre sanka, och draga           
        als tillhopa höö till heela byen, medh Skogzmyror och alt    368   laß
       
    1  Grels Tureson                       16    Skiähl
        Vthsäde i föreskreffne Gärden och wreeter  <...>  tunnor
        Engh till höö                                                32    laß        
    2  Jöns  Mickilßon                     25    Skiähl
        Vthsäde                                                       <...>
        Engh till höö                                                50    laß                                       
    3  Oluff Pärßon och                   25    Skiähl
        Vthsäde, och Engh lijka medh nästföreskreffne heman Numero 2
    4  Grels Erichson                         8    Skiähl
        Vthsäde                                                       <...>
        Engh till höö                                                16    laß
    5  Oluff Larßon                          16    Skiähl
        Vthsäde, och Engh lijka medh Numero 1
    6  Ibidem ödesheman 1. Brukar och Oluff Larson och
        är lijka stort med det andra hans heman Numero 5.
    7  Ett ödesheman som ingen brukar, är lijka stort vthij alle qvaliteter
        och commoditeter medh föreskreffne heman Numero 2.och 3.
    8  Matz Nils                               16    Skiähl     lijka stort medh Nu-
        mero 1. och Numero 5.
    9  Oluff Jönßon haffwer lijka stort heman medh Numero 2.och 3.
        derföre åker och Engh lijka myckit och.
  10  Erich Mickilßon
  11  Hustru Karin         alle 3 äre lijka stora och hwar haffwer
  12  Päer Månson        af dhem       11    Skiähl
        Vthsäde till hwar            
        Engh till hwar                                               24    laß
          
        Till denne by är godh lägenheet medh timmerskogh, mulebete och gott
        fiskerij, Männ åkeren frys gemenligen när någon kiöldh kommer 
        öffwer all åkeren är lutter Sandjordh, och Engierne äro sanka
        och blööta.
     
        Denne by är belägen 3 mijl ifrå kyrkian österuth.
        

(Karttext:)

Här norr ifrå är ingen by närmare änn Kårpeka, 4 mijhl här ifrå belägen.
På denne sijdan är ingen by närmare änn Säffwis : Tår-
neå Sochn, och samma by är 1 mijl här ifrån belägen.
Calix Elffwen.
Scala Ullnarum.
Sangis fiälen.