Å2:122


(Rubrik:)    Calix Sochn. Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
      Wånafiälen.    Skattehemman    4        
      Vthsäde medh wreeter och alt            7 3/16   tunnor
      Starr Engh als till höö                   168   laß
      
1    Päer Nilßon                        25    Skiähl
      Vthsäde                              <...>
      Engh till höö                        50    laß        
   Nils Oluffson                       16    Skiähl
      Vthsäde                               <...>
      Engh till höö                        32    laß 
   Ibidem Karl Päderson lijka stort medh nästföreskref-
      ne heman Numero 2.
   Päder Mickilßon haffwer lijka stort i alle commo-
      diteter medh Pär Nilßons heman Numero 1.
      Notandum Päer Nilßon ägor och i Nääsby 1. Skiälh
      som fins igen på Näsby afrijtning folio
      item i Sangis äger han 1/8 Mantal                     
       
      Till denne by är godh lägenheet medh timberskogh
      och mulebeet, ståteligit fiskerij, gott laxebruk.
      I denne byes gärden är mästedels sandjordh, och åke-
      ren pläga någorlunda bliffwa behållin för köld
      här till äre och temmeligen godhe Engier. 
     
      Denne by är belägen 1 ½ mijl ifrå kyrkian
      österuth.
      1.2.3. qwarner små, gå höst och wåhrtijdh.
        

(Karttext:)

Sangis 1½ mijl här ifrå på denne sijdan belägen.
Träsk.
Wå-na fiä-len.
Brewijkan tager wedh medh sine ägor på denne sijda, och är 1 mijl här ifrå belägen.
Scala Ullnarum.