Å2:128-129


(Rubrik:)    Calix Sochn. Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
A     Ytterbyn.    Skatteheman  10                
B     Vthsäde als till hela byn                     21 1/2   tunna
C     Starr Engh till heela byn om höö      346   laß
        
    1  Vnge hustru Margreta                       16   Skiähl
        Vthsäde                                            <...>
        Engh till höö                                     32    laß  
    2  Gamble hustru Margreta äger här uthi den-
        ne by                                                11   Skiähl
        vthsäde                                             <...>
        Engh till höö                                     22    laß        
    3  Hustru Malin äger lijka myckit som Numero 2.
   
Nils Swenson äger lijka myckit såsom Numero 1.
    5  Hans Oluffson äger så myckit såsom Numero 2.
   
Jöns Oluffson
   
Anders Päderson    hwar af them haffwer    25   Skiähl
   
Hindrich Nilson
   
Lille Anders Pärson
       
Vthsäde hwar                                    <...>
        Engh hwar till höö                             50    laß
  10  Hustru Brita haffwer                           8    Skiähl
        vthsäde                                              <...>
        Engh till höö                                      16    laß            
       
        Till denne by är godh timmerskog, mulebeet
        och gott fiskerij, mächta stenig åker och lutter
        sandjordh, altijdh någorlunda behållin för köldh,
        
        Och är denne by belägen 1 mijl ifrån kyrkian
        Söderuth.
        

(Karttext:)

På denne sijdan tager Hollmen wedh.
Salt Siön
Scala Ullnarum.
Mårtzön på andre sijdan om siön närmast, till .