Å2:131


(Rubrik:)    Kalix Sochn. Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
A     Gröthnäs.    Skatteheman  2               
B     Vthsäde till både hemmanen hema wed byn      3 10/16   tunna
C     Engh till höö bådhe ihop                                 44          laß                      

    1  Mårten Oloffson haffwer     11     skiähl
     
   vthsädhe                               <...>
        Engh till höö                        22     laß
    2  Peder Oloffson                   11     skiähl
     
   vthsäde                               <...>
        Engh till höö                        22     laß
    
                                
       
        Till denne by är godh och nödtårfftig  skog, mule-
        beet och fiskerij. Godh  åker och engh någorlun
        da behållin för köldh, och sanjordh.

        Denne by är belägin 1/8 mijl ifrån kyrkian
        wästeruth.
     
       
(Karttext:)

Kalix Elff
Starrengh
Stålsbyn på denne sijdan.
Scala Ullnarum.