Å2:136-137


(Rubrik:)    Kalix Sochn. Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
A     Rijsbälte.    Skatteheman  7             
B     Vthsäde medh gärdet och wreterne als tilhopa    13 2/16   tunna
C     Små starrwaldz Engh om höö                            230    laß                      

    1  Nils Jacobson haffwer       25    skiähl
     
   vthsäde                               <...>
        Små starrEngh om höö        50    laß
    2  Erich Oluffson     hwar lijka myckit som den för-
  
  3  Nils Jöranson      <s>te Numero 1
    4  Oluff Aldeßon                  16    skiähl
        vthsäde                               <...>
        Små starrwaldz Engh           32    laß
    5  Oluff Erichson                
   
6  Jöns Anderson    hwar haffver 8 skiälh
    7  Oluff Nilßon
        hwar af dem vthsäde            <...>
        hwar höö                             16    laß
   
        Hafwa och godh timmerskog, mulebete och gott fiske-
        rij, mächta stenigh åker och lutter sandjordh,
        StarrEngier. Ingen lägenheet att giöra mehr å-
        ker, och denne åker är någorlunda behållin för
        köldh.

        Denne by är, belägen 2 mijl ifrå kyrkia öst-
        söderuth.  
       

(Karttext:)

På denne sijdan tager Pulinge wedh 1 mijl här ifrå.
Salt- Siön.
Scala Ullnarum.