Å2:162


(Rubrik:)    Kalix Sochn. Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
A     Yttermordjerff.     Heman  4               
B     vthsäde till hela byn                            5 15/16   tunna
C     Denna byes Engh är mäst belägen på skogen
        i kärr och myror och drager höö als   116   laß
        
    1  Oluff Anderson haffwer        25      skiähl                 
     
   vthsäde                              <...>
        Engh till höö                         50       laß                                    
  
  2  Gregers Päderson                11       skiähl
     
   vthsäde                              <...>
        Engh till höö                         22       laß
    3  Elin pigha, haffwer och lijka myckit medh
        nästföreskrefvne Gregers Päderson numero 2
    4  Barbro piga, och så lijka myckit i alle
        commoditeter.
    
        Till denne by är godh timberskog, mulebet
        och gott fiskerij, godh åker, sandjordh nå-
        gorlunda behållin för köldh. 
 
        Denne by är belägen 4½ mijl ifrån
        kyrkian norruth.


(Karttext:)

Öfwer Mordjärf på denne sijdan belägit ½ mijl här ifrån.
Kalix Elff.
Wäster-Mordjerf på denne sijdan 1/8 mijl här ifrån.
Träsk
Kamlunge tager näst här wedh 1½ mijl här ifrå.
Scala Ulnarum.