Å2:175-176


(Rubrik:)    Kalix Sochn. Norre Prosteri.

Notarum Explicatio

   
A     Wännäs.         Heman    19           
B     Vthsäde till heela byn medh wreter och alt i en Summa    35 3/8   tunna
C     Hårdhwaldz Engh till hela byn                                        506    laß                   

    1  Mickil Erichson                         25    skiähl
     
   vthsäde                                   <...>
        Engh till höö                              50    laß
    2  Päder Oluffson                          11    skiähl
     
   vthsäde                                   <...>
        Engh till höö                              22    laß
    3  Hans Biörsons lijka stort i alle commoditeter med numero 2.
    4  Oluff Pädersons sammaledes
    5  Anders Erichson hafwer lijka stort med Erich Mickilson Nu-
        mero 1. 
    6  Lars Biörson 
    7  Anders Oluffson    hwar lijka stort med Numero 2. 3. 4.
    8  Hindrich Larson haffwer lijka stort medh Numero 1. och 5.
    9  Hustru Ingeborg                          8   skiähl
     
   vthsädhe                                  <...>
        Engh till höö                              16    laß
  10  Jöns Biörsons haffwer lijka stort medh nästföreskreffvne Numero 9.
  11  Hustru Sigredh
  12  Oluff Amundßon    hwar haffwer lijka medh Numero 2.3
  13  Hans Päerßon        4.6. och Numero 7. Nämbligen.
  14  Lars Nielßon          hwar           11    skiähl ¹
  15  Hustru Malin         
  16  Nils Nielßon 
  17  Päder Erichson       hwar           16    skiähl
       
vthsädhe hwar                         <...>
        Engh till höö hwar                     32    laß
  18  Oluff Oluffson                             8    skiähl lika stort medh Numero 9.    
  19  Anders Larson hafwer lijka myckit som föreskreffvne hwar Nu-
        mero 16.17. Nämbligen            16    skiähl
  
        Till denne by är godh lägenheet medh timberskog, mulebet
        och gott fiskerij, Sandmylla öffwer all åkeren och mästedels
        behållin för köldh. Och denne by är belägen 10 mijl
        ifrån kyrkian norr uth.
    

(Karttext:) ²

 Calix Elff
 Scala Ullnarum
 
 

¹ 11 skiähl gäller för Numero 11-15
² Bara tre av gårdarna är noterade med sina gårdsnummer på kartan, nämligen 1,2
  och 6