Å 2: Titelsida 2


Geometrisk jordebook
Öffwer
Alle Skatte Hemman
i Tårneå Sochn Norre Pro-
sterijedt Vthi Wästerbotn,

Innehållandes
 
Förschreffne hemmans alle qvaliteter och Lä-
genheeter, både till Åkrar, Siöar, Strömmar, Skogh
och Vthmarck, Tårp och Tårppeställe, Vthjordar,
som hemma eller afsijdes ifrån byarne kunne
wara belägne, fiskerij, Qwarnar, och alle Circum-
stantier: Så att man all deß beskaffenheet, kan
sig medh een hast för ögonen stella och sedan
ther af hwart och ett hemmans Valour är-
kiänna och Dijudicera.
 
Efter Hennes kongliga Maijestätz till Swärige.
alles wår nådigeste Regerande Drottningh
och Arffurstinnas nådige willie och
Befalningh, medh flijt. Delinierat.
och afmätt, aff

Erich Erichson
Widman
Anno1647.