Å2:45-46


(Rubrik:)    Tårneå Sockn. 

Notarum Explicatio
Tårneå Stadz Egor             
       
       Vthsäde till Heela Staden        29 2/8    tunna
       Hårdwaldz Engh af heele Stadzöön        240   laß
    
1      Hans Larlßonn Vthsädhe        1 3/8   Tunna
2      Jöns Skreddare                      1        Tunna      
3      Hans Hinderßonn                   1 3/8    Tunna     
4      Hans Månlßonn                      1 1/8   Tunna     
5      Jöns Guldsmedh                        1/2   Tunna
6      Niels Räf                                   3/8   Tunna
7      Hustro Anna Kour                  1 1/8   Tunna
8      Josep Carlßonn                          3/8   Tunna
9      Hernion Skröder                        3/8   Tunna  
10    Hindrich Clemmetßonn                3/8   Tunna 
11    Peder Olofßonn                          3/4   Tunna
12    Swän Olofßonn                               5/8   Tunna
13    Michell Erichßonn                       1/8   Tunna
14    Lars Hinderßonn                        5/8   Tunna
15    Kiönich Pederßonn                 3        Tunnor
16    Niels Orrawijn                              1/4    Tunna
17    Peder Anderßonn                   1 3/4    Tunna
18    Pedher Pedherßon                      3/4   Tunna
19    Håkan Dheen                                 3/4    Tunna
20    Nielss Jacobßon                         3/4   Tunna
21    Nilß Larßonn                                   3/8    Tunna
22    Jöns Pedherßonn                        7/8   Tunna
23    Jöns Carllßonn                           3/4    Tunna
24    Jacob Funft                            1 3/8    Tunna
25    Abraham Larßonn                       1/2    Tunna
26    Hans Skomakare                           1/2    Tunna
27    Abram Torfastßonn                    1/2    Tunna
28    Simon Hinderßonn                         1/2    Tunna
29    Bengt Jarnßonn                          1/4     Tunna
30    Hustro Anna Junkulla                    3/4    Tunna
31    Clemmet Tänneßon                     5/8    Tunna
32    Peder Jönßonn                           1/3    Tunna
33    Clämmät Larßonn                           1/4    Tunna
34    Olof Johanßonn                          3/8     Tunna
35    Niels Michelßonn                        3/8    Tunna
36    Axell Skreddare                              3/8    Tunna
37    Olof  Pederßonn                      1 3/8    Tunna
38    Johan Nilßonn                            1/2    Tunna
39    Lars Simonßonn                             7/8    Tunna
40    Jacob Jönßonn                                1/2    Tunna

        Till offvanbemälte Stadh finnes ingen Timberskogh
        allenast till Weedh och Gierßell, Wäster uth
        öfwer Elfwen,godh Mulbeet och ståteligit
        Laxfiskie, 
        Sandmylla öfwe heela åkeren, mestedeles
        behållen för kiöldh.
       

(Karttext:)

Neder Woijkulla Egor på denne sijdan 2 mijl har ifrån
Mattilla Egor på denne sijdan
Karusaar
Skogh och Sandebacka
Lambosaar
Tårneå Elf
Tårneå Elf
Kifwijranda på denne sijdan
Tårneå stadzkyrka
Tårneå Stadh.
Prästegården på denne sijdan om Elfwen