Å2:47


(Rubrik:)    Tårneå Sockn

Notarum Explicatio

   
1     Prästegården är et hemman         Tunna
       Vtsäde till hele prästebordet        5 1/2
       Hårdwaldz Engh både af              laß
         Holmen och Åkeren til              100
      
       Bemälte Prästegårdh hafwer sin
       gode lägenheet medh weedh
       och Giärtzell, ingen timberskogh
       gått fiskerij, både lax och
       annat fiskie, godh åker och
       Engh, mestedeles altijdh be-
       hållit för kiöldh.
       Sandmylla öfwer heela
       [hela] åkeren,
3     Mulbeet,

2     Klåckar gården
       Vtsädhe                                                   3/4   Tunna
       Hårdwaldz Engh till                    5       laß
       lijka lägenheet medh mulbeet
       och annat, såsom Prästebordet

NB  nota, denne deelen af holmen
       kommer alla Biörköö Boer-
       ne lijka till, duger till
       mulebeethe, somlight, öffver-
       wuxin medh biörk och wije-
       busker.
    

(Karttext:)

Tårneå Stadz Egor proxime
Tårneå Elff.
Tårneå Sochn Kyrkia