Å2:53-541


(Rubrik:)    Tårneå <Sockn>2

Notarum Explicatio

   
       Mattilla By         12   hemman     
       Vthsäde altzamman till Heela Byn               27 1/8     Tunna
       Hårdwaldz Engh både wid byen, och vthj
       Kiärr och Myror                   525   laß

1     Michell Adamßonn          1/2    Mantall
       Vthsäde                         2 1/4    Tunna       
       Hårdwaldz Engh         60   laß
    Hindrich Anderßonn        1/4   Mantall
       Vtsädhe                         2 1/8    Tunna 
       Hårdwaldz Engh         25   laß
3     Nils Olofßonn                    1/3   Mantall
       Vtsädhe                         2 ½     Tunna   
       Hårdwaldz Engh         50   laß
4     Nils Josepßonn                1/3   Mantall                                   
       Vtsädhe                         2 1/2    Tuna   
       Hårdwaldz Engh         50   laß
5     Hustro Margreta              1/3   Mantall
       Vtsädhe                         2 1/2    Tuna
       Hårdwaldz Engh         50   laß
6     Nils Dafwidßonn             1/3   Mantall
       Vtsädhe                         2 1/2    Tuna
       Hårdwaldz Engh         50   laß
7     Lars Olofßonn                 1/3   Mantall
       Vtsäde                         2 1/2    Tuna
       Hårdwaldz Engh         50   laß
    
       3:4.5.6.7. Hafwa lijka store Egor Vthj
       skogh, Åker och Engh.
       Hafwa sine gode legenheeter medh Timberskogh
       mulbeet och ståteligit fiskerijedt, godh
       åker och Engh, mestedeles behållen för köld.
       Sandmylla öfwer heela åkeren,
       Denne By är belägen straxt widh kyr-
       kian nårr Vth, på andre sijdan om Elfwen

 
        

       (Karttext:)

       
       Tårneå Elff
       Schala Vlnarum
       Nota Bene
       Nota Bene


1 Folio 49-52 saknas i originalvolymen.
2  Sockn dolt av flik.