Å2:56


(Rubrik:)    Tårneå Socken

Notarum Explicatio

   
       Torp         1   hemman     
 
1     Peder Pederßonn                  1/3   Mantall
       Vtsäde                             2 1/4    Tunna       
       Hårdwaldz Engh             70   laß
    
       Till denne gårdh finnes godh legen-
       heet medh wedskogh Giärtzel och
       mulbeet män ingen Timberskoogh
       gått fiskierij, godh åker och Engh
       e som oftast behållen för köldh.
       Sandmylla öfwer heela åkeren
       Och är belägen straxt widh kyrkian
       NorrVth,
       
R     Lax holm
        

(Karttext:)

Kifwijranda proxime
Stadz Egor proxime
Tårneå Elff.
Påttan proxime
Schala Vlnarum