Å 2: Titelsida


Geometrisk jordbook
Öffwer
Alle Skatte Hemmans
ägor i Öffwer Tårneå
Sochn och Norre Proste-
rij i Wästerbotn,

Innehållandes
 
Förschriffne hemmans qva
liteter och lägenheeter, både till Åkrar,
Engier, Siöar, Strömmar, Fiske, Såge- och
Miölqwarnar, Tårp och Tårpställe, Vthior-
der,  som hemma eller afsides ifrån Byarne
kunne wara belägne, sampt alle andre Cir-
cumstantier, så att man all theras lägenheet
kan medh en hast sigh för ögonen ställa och se-
dan ther vthaff hwart och ett
hemmans valour ehr-
känna och dijudi-
cera.
1648
Inleffwereradt
aff
Erich Erichson Widman