Öresten:TitelbladGeometrisck ahrbete och calculation öffuer Marck häradh, frijherreståndh och frälse, arff och egne hemman wnder Öresteen säthesgårdh medh desz till liggande egor och egendom såsom vthi thenna book finnas noterade, affmätte och delinjerade effter sin rätta quantiteet och qualiteet. Effter kongl:ge maij:tz wht gieffna full macht och instruction aff mätit och calculerat pro anno 1649.

Nils Erichson