A1:10-11


(Rubrik:)   Loföö sochn Färentuna häradh.


      Notarum explicatio.

A   Rinkeby cronohemman  4, äro lijka
      stoora uthi alle commoditeter.
B   Norregärdet medh the 2 wreterna
      som såes och samma åhr uthsäde   43 tunnor.
      Uthsäde till hwart heman uthi mehr-
      bemälte gärde                               13 1/4 tunna.
C   Södergärdet,  uthsäde                    55 tunnor.
      Uthsäde till hwart heman                13 3/4 tunnor.
      Uthi både gärden är mojordh.
D   Denne wreet kommer Klockaregården
      på Lofön till, om uthsäde                 7/8 tunna.
      Gärdeshöö hwart åhr till alle gran-
      nerne                                              8 lass.
E   Kalkengen, starrwaldh, om höö       6 lass.
F   Hagen, höö alle tillhoopa                  8 lass.
G   Stoorengen, skönwaldhz engh         116 lass.
H   Gårengen, skönwaldz engh, om        60 lass.
                               Summa  höö          198 lass.
      Löper höö till hwart heman              49 lass.
I    Hästhage till hela byen.
K   Koohaga till hela byen.

      Till föreskrevne by är ingen synnerligh
      skogh uthan något litet. Fiske till
      nödhtårfften.

(Karttext:)
Rörby engh proximé.
Öde åker.
Drottningeholms gärde proximé.
Öde åker.
Öde åker.
Öde åker.
Söderby gärde proximé.
Öde åker.
På dhenne sijdan om gärdesgården är Drottningeholms Diuregårdh belägen.
Edheby gärde proximé.
Mälaren lacus.
På dhenne sidan haffwer thenne by sin skogh och uthmark
ett lijtet stycke hijt uthföre neder åth siön.
Dywijkan.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.