A1:100


(Rubrik:)   Färrentuna häradt.


      Notarum explicatio.

A   Ekeby, skatteheman            2 halffwa.
      Frälseheman                       1, wälborne herr
      Johan Skyttes.
      Crono uthjordh                   1.
B   Norregärdet och Millangärdet            18 1/4 tunnor.
C   Södregärdet, uthsäde                         33 3/4 tunnor.
D   Norrengen, hårdwaldz eng, höö          60 lass.
E   Söderengen, hårdwaldz eng, om höö   61 lass.
      Gärdehöö                                           8 lass.
F    En slåterhage, om höö                        41 lass.
G   Änn en slåterhage, om höö                  27 lass.
                                                               197 lass.
      Eliäst hafwe the ännu någre hager som
      the intet alle råda uthi, och här nedanföre
      bliffwer specificerat.
    1. Norregården, skattehemman 1/2.
      Hafwer i byamåhl                               14 alnar.
      Uthsäde i Norregärdet                        3 3/4 tunna.
      I Södergärdet, uthsäde                        7 1/4 tunnor.
      På ofwanskrefne engier får han hö      41 1/2 lass.
H   Uthi denne slåterhage får han höö        6 lass.
I    I denne wret såer han                          1/4 tunna.
K   I denne wret såer han                          5/8 tunna.
L   Denne wret såes ihop med Södergärdet, och thär
      uthi såer han                                       8 kannor.
M   I denne kohage råder och detta hemanet.
 
 

    2. Millangården, skattehemman   1/2.

      Hafwer i byamåhl                               18 alnar.
      Uthsäde i Norregärdet                        5 tunnor.
      I Södergärdet                                     9 tunnor.
      På engierne som the råde ihop uthi,
      får han höö                                         51 1/2 lass.
E   I denne slåterhage får han höö              8 lass.
I    I denne wret får han                             11/32 tunna.

K   I denne wret sår han                           13/32 tunna.
L   I denne wret råder han och, och såer
      thär                                                    15 kannor.
M   I denne kohage råder och Millangården.
    3. Södergården, frälsehemman.  
      Hafwer i byamåhl                                26 alnar.
      Uthsäde i Norregärdet                         7 tunnor.
      I Södergärdet                                     12 tunnor.
      På engerne dhe hafua ihop                  88 1/2 lass.

      Notarum explicatio.

N   Denne slåterhage kommer Söder-
      gården allena till, och drager                12 lass.
O   Hästhage till Södergården.
P   Koohage till Södergården.
      Crono uthjorden.
      Haffwer i byamåhl                              9 alnar.
      Uthsäde i Norregärdet                        2 1/2 tunna.
      I Södergärdet                                     5 1/2 tunna.
      På engierna, höö                                25 1/2 lass.
E   I denne slåterhage, höö                       4 lass.
I    I denne wret sår han                            8/32 tunna.
K   I denne wret sår han                           7/32 tunna.
L   I denne wret sår han                            7 kannor.
M   I denne kohage råder och crono uth-
      jorden medh numro 1 och 2.
Q   Denne hästhage kommer Norr-
      gården, Millangården och cro-
      nouthjorden till.

R   Denne kalfhage lyder till
      Norregården, Millangården,
      Södergården och cronouthjorden.
S   Detta tårp kommer frälse-
      hemanet till.
T   Uthsäde det ena åhret                         5/8 tunna.
U   Andre åhret                                        3/4 tunna.
W   Eng till tårpet, om hö                         12 lass.
      Till denne by är godh skogh och
      fiske.

(Karttext:)
Öde åker.
Huussby engh näst inntill på denne sijdan.
Biörkeskogh.
Biörkeskogh.
Drak holmen.
Drakenäs udden.
Biörkeskogh.
Mojordh.
Leerjord.
Leerjordh.
Biörkö fiälen.
Kärtzöö sundh kallas detta lilla sundet.
Kärtzöö wijken.