A1:122-123


(Rubrik:)   Wärmdö sochn,  Wärmdö häradh,  Wässby fiärdingh.


      Notarum explicatio.

A   Saltaröö, skattehemman 2.
      Frälseheman  1.
      Bådhe skattehemanen haffwe ihoop
      en half part emot frälsebonden, män
      frälsehemanetz åker är här afrijtat
      effter thet ligger i åkerskiffte medh
      skattebönderne, männ hans engier
      intet effter han hafwer dem afdelte
      och för sigh sielff.
    1. Östergården, skattehemman 1.
    2. Millangården, skattehemman 1.
    3. Frälsehemanet.
B   Östergärdet, uthsäde                           9 1/2 tunna.
      Där af löper till bådhe skattehe-
      manen, uthsäde                                   4 3/4 tunna.
C   Wästergärdet medh wreten, uthsäde
      als med frälsehemanetz del och alt        8 1/2 tunna.
      Belöper sig uthsädhe thär till både
      skattehemanen tillhopa                         4 1/4 tunna.
      Uthi både gärden är öhrjordh.
      Skattehemanen belöper sigh                 3 lass.
D   Denne enghage kommer bådhe skatte-
      hemanen till och intet frälsehemanet,
      och drager höö                                     4 lass.
                                                       Nota.
   Nota.
E   Denne engh kallas Wästerengen, är full
     medh ahleskogh, och är mosswaldzengh,
     kommer bådhe 2 skattehemmanen till, om 14 lass.
F   Denne engh kallas Store Gruffwan,
      är mosswaldz engh och kommer både
      skattehemanen och intet frälsehema-
      net till, om höö                                        14 lass.
      Änn hafwa både skattehemanen en skogz-
      engh, kallas Lilla Grufwan, tilhopa            2 lass.
      Summa till bådhe skattehemmanen, höö  37 lass.
      En betesholme kallas Stoorholmen, råda
      alle 3 grannerna i Saltaröö uthi.
      Till denne by är skön både timmerskog
      och annat. Sammaledes och gott fiske.

(Karttext:)
Mare.
Mare Bal-ticum.
Straxt på denne sijdan om gärdesgården hafwer frälsehemanet här i Saltaröö sin engh.
Mare.
Mare Balti-cum.
Mare Balticum.
På denne sijdan sware Kåpermora ägor emot.
Här hafver frälse-hemanet sin engh.
Skiärma-röö wijkan.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.