A1:126-127


(Rubrik:)   Wärmdö sochn,   Wärmdö häradh,  Wässby fiärdingh.


      Notarum explicatio.

A   Diuröö, skattehemman 2. Frälsehemman 1.
      Lijka stora uthi åker, engh och an-
      dra commoditeter.
B   Östergärdet, uthsäde                          4 7/16 tunna.
C   Wästergärdet, uthsäde                       3 6/8 tunna.
      Öhrjordh i både gärden.
      Gärdeshöö hwart åhr till alle
      3 hemanen ihoop                               6 lass.
D   Lindals engen, mosswaldz engh,
      lyder till alle 3 hemanen tilhopa,
      om höö                                              30 lass.
E   Lill engen, höö                                     4 lass.
      Till alle 3 ihop.
                       Summa höö als                 40 lass.
F   2 kyrkiegårder wedh Diuröhampn.
G   2 kummel som styremennerne
      rätta sig effter tå the segla.
      Till Diuröö är skön skogh och
      gott fiske, männ skogen hugges
      myckit uth af krigzfolket.

Not. Diuröö engzholmer.
En engzholme till både skatte-
hemanen, numro 1 och 2 och kal-
las Skipparöön, om höö                      10 lass.
      Betesholmar till skattehemmanen 1, 2.
Bärghampn, Runöö, Konungzhol-
men.
      3. Frälsehemmanets engesholmer.
En engesöö, kallas Arnöö, om höö       6 lass.
Till frälsehemanet lyda och 3 stycken
betesholmar som kallas Jessholmen.

(Karttext:)
Salt siön.
Frälse.
Aliö fiälen.
Träsk.
Maar.
Denne öö kallas Skippareöhn.
Kyrkiogårdh.
Kugg bärget.
Diurö hampn.
Fladhan.
Kuggholmen.
Salt siön.
2 kubbar.
Kumbel.
Furu holms udden.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.