A1:133


(Rubrik:)   Wärmdö häradh,  Sixsta fiärdingh.


      Notarum explicatio.

A   Sundh, skattehemman 1.
B   Östergärdet, uthsäde                  5 1/2 tunna.
C   Wästergärdet, uthsäde               7 3/8 tunnor.
      Öhrjordh i både gärden.
      Gärdeshöö hwart åhr                  2 lass.
D   Sundz engen, mosswaldh, om     16 lass.
E   Denne engh kallas Nääset, och
      kommer Räffsiö till, och drager
      höö                                            10 lass.
      I samma engh är mosswaldh.
      Till detta hemanet är föga skogh,
      intet mehr änn här är annote-
      rat på charta. Fiske och lijtet.

(Karttext:)
Söder Åffwa ägor proximé.
På denne sijdan om gärdes-gården taga Sixsta ägor straxt wedh.
Räfsiö ägor.
Sundz strömen.