A1:142-143


(Rubrik:)   Wärmdö sochn,  Wärmdö häradh,  Swartzöö fiärdingh.


      Notarum explicatio.

A   Swartzöö, skattehemman 2.
      Äro bådhe lijka stora.
      Dock haffwa the bytt sine ägor sär-
      skilt, mästedels.
B   Detta gärdet kommer them bådhe
      till, och såå thär tillhopa                      7 1/8 tunna.
C   Denne wret såes samma åhr medh
      föreskrevne gärde och kommer Norregården
      numro 1 till, och är den                       3/8 tunnaland.
D   Detta gärdet såes andre åhret och
      kommer särskilt Norregården numro
      1 till och är                                         3 1/4 tunna.
E   Denne wret såes samme åhr och kom-
      mer samma heman till, och är               2/4 tunnaland.
F   Detta gärdet såes samme åhr medh
      aldra näst föreskrevne gärde och kommer
      Södergården allena till, och är             3 3/4 tunnaland.
      Gärdeshöö till hwart heman                 2 lass.
      Uthi alle föreskrevne gärden är öhrjordh.
G   Denne haga kommer Norregården
      numro 1 till, om höö                           2 lass.
H   Siöhagen lyder till samma heman,
      och drager höö                                  2 lass.
I    Änn 1 haga till mehrbemälte hemman  2 lass.
K   Abborrwass enghen, starr och
      mosswaldz eng, och lyder till mehr-
      bemälte Norregård numro 1, höö      8 lass.
      Summa höö till Norregården
      hwart åhr                                           16 lass.

      Notarum explicatio.

L   Denne engh kallas Mossengen och
      lyder allenast till Södergården, om      7 lass.
M   3 hagar till samme heman, om            6 lass
N   Koolmijlhagen, höö                            2 lass.
               Summa höö till Södergården
      medh gärdehöö och als                      17 lass.

Till denne föreskrevne by är tarffwe-
skogh godh, som mästedels och alle he-
man här å landet haffwer.
Sammaledes är här till och gott fiske.

(Karttext:)
Mare Balticum.
Norr fiälen.
Maar.
Stor träsket.
Insiöö.
En holma.
Stoor träsket.
Siälwijk Flagan.
Abbor wijkan.
Mare Balticum.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.