A1:156


(Rubrik:)   Wärmdö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Lerkila, skattehemman 1.
B   Uthsäde det ena åhret                 1 9/16 tunna.
C   Det andra åhret                          1 7/16 tunna.
      Gärdehöö kan man här icke syn-
      nerligen rächna, aldenstundh i
      gärden finnes inga linder, uthan
      the äre fulle medh onyttigh bärgh.
      Belangande detta hemanetz engh
      så är hon långt stycke här ifrå be-
      lägen på en udd, och är myckit
      skoghgången, och draga höö       10 lass.
      Till detta hemanet är nödh-
      tårfftigh skogh, såsom och fiske.


(Karttext:)
Öhrjordh.
Maaren.
På denne sijdan haffwer detta hemanet sin storsta skog och uthmark.
Och här uthföre är thess engh belägen.
Leerkila flagan.
Mare Balticum.
Öhrjordh.
På denne sijdan swarer Oppeby skogh emot.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.