A1:166-167


(Rubrik:)   Wärmdö sochn, Wärmdö häradh,  Skäriö fiärdingh.


      Notarum explicatio.

A   Jälnö, skattehemman 2 1/2 .
    1. Norregården, skattehemman 1.
    2. Ibidem, Millangården, skatte  3/4.
    3. Södergården, skattehemman 3/4.
      Notandum, Norregården numro 1 hafver
      så  myckit i åker och engh allena, som
      numro 2 och 3 bådhe ihoop.
B   Östergärdet, uthsäde                           7 tunnor.
      Uthsäde till Norregården numro 1,     3 1/2 tunna.
      Till the andre både ihop, uthsäde         3 1/2 tunna.
C   En wreet, såes samme åhr och kommer
      Södergården numro 3 til                     3/4 tunna.
D   Wästergärdet, och uthsäde                 7 tunnor.
      Belöper sig till hwart heman, såsom
      i andre gärdet och förr är annoterat.
E   Denne wret såes samma åhr och1 kom-
      mer Södergården numro 3 til               1/8 tunna.
      Uthi föreskrevne gärden är alt öhrjordh.
      Gärdeshöö i Östergärdet, till alle 3
      hemanen                                            102 lass.
      I Wästergärdet till alle 3                      3 lass.
F   Enghage till numro 1, om                     2 1/2 lass.
G   Enghage till numro 2, och om              2 1/2 lass.
H   Lindh till numro 3, om                         2 1/2 lass.
I    Denne engh kallas Byengen och
      är 1 mosswaldz engh, om höö             16 lass.
      Och samme engh råda Millangården
      och Södergården allena, hwar lijka
      myckit uthi, männ Norregården numro
      1 intet.
      Engzöijar till föreskrevne by, nämbligen.
      Till Norregården numro 1.
      Wästerholmen, höö                            2 1/2 lass.
      Södermaren, höö                                8 lass.

      Wästernääsett                                    7 lass.
             Betesholmar.
      Krookholmen, Skiötholmer 3 stycken,
      Löökholmen 3 stycken, Biörkholmen,
      Askholmen.
      Till numero 2 och numero 3,
      både ihoop.
               Engzöijar.
      Wästerholmen, både ihop                   4 lass.
      Hägeröö  
                                           2 lass.
              Betesholmar.
      Brändholmen, Dellholmar 2 stycken 
      Torgårdzholmen, Gyltholmen,
      Högholmen, Lambholmen.
      Till denne by är skön både
      skogh och fiske.

(Karttext:)
Mare Balticum.
Båthws wijkan.
Här löper en udd uth 1/2 mihl sin koos, och här hafver denne by sitt bete och skogh på.
Öde åker.
Bywijkan.
Ma-re Balticum.
Skipzleden.
Författad år 1640 af Sven Månsson.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.

_____________
1och ms.
2?.