A1:170-171


(Rubrik:)   Wärmdö sochn,  Wärmdö häradh,  Skäriö fiärdingh.


      Notarum explicatio.

A   Bärgh, skattehemman 4.
    1. Östergården, skattehemman 3/4 .
    2. Ibidem, skattehemman 3/4.
    3. Ibidem, skattehemman 1 helt.
    4. Ibidem, skattehemman 3/4.
    5. Ibidem, Wästergården, skatte 3/4.
      Notandum, Millangården numro 3 hafver
      så myckit allena i åker som numro 1
      och numro 2.
      Numro 4 och numro 5 äre åther
      lijka stora medh numro 1 och 2.
      Engzöijer och betesholmer hafwa
      desse hemanen särskilt, som infra
      specialius blifver notificerat.
B   Östergärdet, uthsäde                           2 1/2 tunna.
      I samme gärde äre thesse hemanen rå-
      dandes, nämbligen numro 1, 2 och 3.
      Uthsäde i samme gärde till numro 1
      och 2                                                 1 1/4 tunna.
      Till Millangården numro 3 , uthsäde    1 1/4 tunna.
C   Denne wreet kallas Forenby wreet
      och såes samme åhr som Östergärdet
      såes, och numro 4 och 5 rådhe thär
      hwar lijka myckit uthi.
      Uthsäde ibidem till them både             1 tunna.
D   Wästergärdet, uthsäde                        2 6/8 tunna.
      I samme gärde rådhe the alle ihoop
      uthi pro qvota.
      Belöper sig i mehrbemälte gärde, uthsäde till
      Millangården numro 3.
      Till dhe andre 4 hwilka äro lijka
      stora, tillhopa uthsäde.
E   Denne wret såes ihop medh Wäster-
      gärdet, och numro 1, 2 och 3 äre rådan-
      des thär uthi, och samme wreet dra-
      ger uthsäde                                            6/8 tunna.
      Där af löper på Millangården numro 3   3/8 tunna.
      På dhe andre 2 och lijka myckit.
F   Desse 3 wreter såes samme åhr och
      komma numro 4 och 5 till, och draga
      uthsäde                                                 7/8 tunna.
      Där af belöper sig halfparten på hwart-
      thera.
G   Desse 2 såes samma åhr och komma alle-
      na Millangården numro 3 till                5/8 tunnaland.
      Belangande engh heller något så-
      dant här hema widh byn, så fins
      hijt till denne by ingen, uthan then
      engh the hafue så hafwe the på öijer.

      Uthi alle föreskrevne gärden och wreeter
      är alt öhrjordh, den och mästedels här
      på landet i alle gärden fins.

Engzöijer och holmar till Bärgh, nämligen.
Till Östergården heller numro 1.
Junsholmen, höö                 3 lass.
Biörnholmen                       3 lass.
Däffwensöö                       2 1/2 lass.
Bisslingholmen                   1 1/2 lass.
                     Summa         10 lass.
      Betesholmar till numro 1.
Ostholmen1, Högbeete, Däffwenshol-
men, Åwärköön, Wåhnskäär,
Fuhruskäär, Dömansholmen,
Brändhskär.
Till numro 2, ibidem.
Junsholmen, höö                 3 lass.
Biörnholmen höö                3 lass.
På Däffwensön                   2 1/2 lass.
På Bisslingholmen               1 1/2 lass.
                      Summa         10 lass.
Betesholmar haffwer detta he-
manet ihoop medh Östergården numro1,
samme holmer och samme nampn.
Till numro 3, Millangården.
Biörnholmen, höö               3 lass.
Indersill                              7 lass.
På samme holme haffwer Millan-
gården skön timmerskogh.
Bockholmen, höö               7 lass.
Bodhholmen                       3 lass.
                     Summa         20 lass.
      Betesholmer till numro 3.
Ytter Sillöö, Wånskäär, Flatskäär,
Gisselskäär, Brunskär, Killskäär.
Till numro 4.
Gilsteröön                           6 1/2 lass.
Gränholmen, höö                5 1/2 lass.
                       Summa       12 lass.
      Betesholmar till numro 4.
Rudholmen, M< >skäär2,  Aspkubben,
Walskullholmen, Åwerkzöön,
Kolkbööte, Enghskäär.
Till numro 5, Wästergården, lyda
samme holmer som till numro 4,
så wäll engzholmer som andre
betesholmer, och denne råder
thär uthi halfparten medh numro 4,
och får och så myckit höö medh.
Notandum. Till Millangården numro 3,
ligger och 1 fiske i saaltsiön 2 mijhl
ifrå byn, och kallas Biörskäär.
Till denne by är skön skogh och fi-
skee.

(Karttext:)
Bärgz wijkan.
Bärgh holmen.
Mare Bal-ticum.
Ett capell.
Bärgh fiälen.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.

__________
1Fel för Östholmen?.
2Möjligen Määskäär?