A1:18-19


      Notarum explicatio.

A   Konungzbärga cronohemman 12.
      Äro allesamman lijka stora uthi
      åker, engh och alle commodi-
       ter. Hwart heman är                     7 1/3 öresland.
      I wreterne kunna the haffwa
      något mehr den ena änn then
      andra effter såsom att hwar hafwer
      hafft rådh och tillfälle att up-
      giöra åker, såsom och såsom hwar
      hafwer warit flijtig till.
B   Oxegärdet, uthsäde          41 tunna
C   Kumble wreten               4 1/2 tunna  } 87 3/4 tunna.
D   Wästergärdet, uthsäde    42 1/2 tunna
      Dhesse 3 förbemälte gärden såes alle tilho-
      pa ett åhr och belöper sig uthsädhe
      till hwart heman i förbemälte gärden.
            7 tunnor. 2 1/2 fjärdingar?1 medh. 
      I thesse gärden är mästedels lerjordh
      och swartmylla.
E   Linder i förbemälte gärden och äre alle
      sanka.
      Effterskrevne wreter såes samma åhr
      som nästföreskrewne gärden såes och hwart
      heman här i Konungzbärga hafwer
      sin egen wreet för sig sielf. Nänb2.

F   3 små wreter lyda til Östergården
      Num 1 och såes thär på                  1 1/4 tunna.
G   2 wreter lyda till numero 2, om        1 tunna.
H   En wret lyder till numero 3, om        1 3/8 tunn
I    En wret till numero 4, om                 1/2 tunna.
K   2 wreter till numero 5, om               3 1/8 tunna.
L   En wreet till  numero 6, om              1 3/8 tunna.
M   En wret till numero 7, om                1 1/4 tunna. 
N   2 wreter till numero 8, om                1 3/8 tunna.
O   1 wreet till numero 9, om                 1 1/4 tunna.
P   2 wreter till numero 10, om               2 tunnor.
Q   1 wreet till numero 11, om                3/8 tunna.
R   1 wreet till numero 12, om                1/4 tunna
S   Östergärdet såes allena ett åhr3 an-
      nat åhr till uthsädhe och är                70 1/2 tunnaland.
      I bemälte gärde är och mästedels lerjordh
      och swartmylla.
T   Sanka linder i mehrbemälte gärde.
      Till hwart heman belöper sig uth-
      sädhe i detta Östregärdet                  5 7/8 tunna.
      Desse effterskrevne wreter såes samme
      åhr medh näst föreskrevne Östergärde och
      lyda hwar till sitt heman.
      Östergården hafwer till detta Östergärdet
      ingen wret.
U   2 wreter lyda till numero 2, om          1 7/8 tunna.
W   2 wreter till numero 3, om                1 1/8 tunna.
X   2 wreter till numero 4, om                  2 3/8 tunna.
Y   2 till numero 5,      om                       1 3/8 tunna.
Z   1 wret till numero 6,  om                    1 3/4 tunna.
aa  1 wreet till numero 7, om                   1 3/8 tunna.
bb  2 wreter till numero 8, om                 1 1/2 tunna.
cc  I Ringzwreten4 uthsäde till numero 9
  1 1/4 tunna.
dd  2 wreter till numero 10, om                2 1/2 tunna.
ee  1 wreet till numero
11, om                  1 1/2 tunna.
ff    2 wreet till numero 12, om                 1 7/8 tunna.

         Konungzbärga engier.
gg   Nyengen slätt starrwaldz engh, drager
      höö                                                    12 lass.
      Och alle 12 grannerne råde i denne
      engh hwar lijka myckit.
hh   Lillengen och slätt starrwaldz engh,
      om höö                                               36 lass.
      I denne eng rådhe och sammaledes al-
      le 12 grannerne hwar lijka myckit.
ii    Wästerengen starrbotns och hårdwaldz
      engh medh eke och ahleskog på, drager
      höö                                                    168 lass.
      Och desse effterskrevne 6 hemanen i Ko-
      nungzbärga rådhe i samme engh huar
      lijka myckit, nämbligen numero 2. 3.
      5. 7. 10 och 11.
kk   Österengen och starr och hårdwaldz engh
      medh eke och hasselskogh på uthmedh
      gärdesgården, och drager och hö        168 lass.
      Och desse effterskrevne 6 andre granner
      heller hemanen i Konungzbärga råde
      åther thär uthi, hwar lijka myckitt
      nämbligen 1. 4. 6. 8. 9. 12 huil-
      ka intet rådde i Wästerengen.
      Gärdehöö till Konungzberga är i Öster-
      gärdet icke myckit till att rächna
      effter thär icke så store linder finnes.
      Män i dhe andre 3 gärden äro något
      större linder såsom och i wreterne kun-
      na the och få något, derföre må det
      ena bättre det andre, och man will
      rächne gärdehöö åhrligen                  12 lass
      på alle hemanen.  
 

          Summa till denne by als hö           396 lass.
      Belöper sig till hwart  heman              33 lass.
ll    En koohage till hela byen är endels
      medh slätt gyttiebotn beskaffat och
      den andre delen är ek, hassel och gran-
      skogh på.
mm  Dhetta är Konungzbärga uthmark och
      skogh alt igenom, och är medh bärgh,
      sampt gran, hassel och allehande små
      skogh beskaffatt.
      Till denne by är och gott fiske såsom
      man aff denne charta och affrijt-
      ningh nogsampt kan see och förnima.
          Uthänger som höra andra
          byar till och äro här
          belägne nämbligen.
nn   En betesholme kommer Eneby till
      i Färentuna sochn, är full medh gran-
      skogh och bärg, wedh benämte holma hafue
      och Eneboa fiske, något lijtet.
oo  Dhenne engh är medh hårdwaldh, och
      drager höö                                        16 lass.
      Och lyder till både hemanen i Wij-
      färna i Hillersiö sochn.
pp  Denne engh kommer alle 4 hemanen
      till i Ilända i Färentuna sochn,
      och drager höö                                 50 lass.
qq  Änn en kohage full medh  apel och ahle-
      skog, ligger och till benämte Ilända.

          Notarum explicatio

      På denne byes äghor äro och   2 halfwe
      heman belägne, nämbligen Wäster-
      tårpet och Östertårpet.
rr   Wästertårpet, skattehemman  1/2 .   5 öresland.
ss   Norregärdet, uthsäde                       6 3/4 tunna.
tt   Södergärdet,  uthsäde                       7 1/2 tunna.
uu  Desse 2 engesfiäller lyda och till
      Wästertårpet och draga höö            12 lass.
vv   Ös<te>rtårpet, cronohemman   1/2 är 6 3/4 öresland.
ww  Öst<er>gärdet, uthsäde                  7 5/8 tunna.
xx   Wä<st>ergärdet uthsäde                 6 5/8 tunna.
yy   Hår<d>waldz engh, om höö            20 lass.
zz   En  <h>ästhage till Östertårpet medh biörke-
      skog på.

(Karttext:)
Dåffwensöö sundh.
Fiskehamnswijkan.
Torrrörwijk
Nora träsk.
Detta bärgh kallas Fiälsbärgh.
Suedh.
Ökstock hampnen.
Eldhgarns wijkan.
Hästhage till numero 6.
På dhenne sijdan tager Öllsta engh wedh.
Alekerr.
Moofiälen.
Malmö fiälen.
Tårp.
Ölsta gärde.
På dhenne sijdan tager Öllsta gärde wedh.
På dhenne sijdan tager Staffz gärde wedh.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.

______________
1fiärdingar?
2Fel för nämbligen?
3
Överstrukit.
4
Fel för Lingzwreten?

   
 
 
 
  .