A1:184     
Notarum explicatio.

A   Skarpöö, skattehemman 1.
B   Norregärdet, uthsäde                         5 1/2 tunna.
C   Södergärdet, uthsäde                         4 5/8 tunna.
      Uthi både gärden är öhrjordh.
      Gärdeshöö i Norregärdet                   3 lass.
      I Södergärdet                                    4 lass.
D   Norrengen, mosswaldz eng, om         14 lass.
E   Österengen och mosswaldh, om hö    14 lass.
F   Hagen hema, höö                               3 lass.
G   Beteshage.
      Till detta hemanet äre inga enge-
      skär, uthan en holme som något
      kan wara beete på, kallas Kyrkio-
      gårdzholmen.
      Till föreskrevne heman är gott fiske,
      och skogh till nödhtårfften, männ
      ingen timmerskogh.
      Och detta är en öö för sigh sielff.

(Karttext:)
Tråll1 haffwet.
Lindh doger till åker.
Affswediat mark.
Odugelig backe.
Båthus.
Mare Balticum.

___________
1Fel för Träll haffwet?