A1:198-199


(Rubrik:)
Geometrisch deline-
ation, oppå Brunn uthi
Wärmdöö sochn, affrij-
tat anno 1670.


      Explicatio
      notarum.

A   Citerar byn Brunn,
      ähr 3 hela hemman
      skatte, dess hela åker-
      mark är god leermylla,
      drager alss till både
      åhren till uthsädet  18 tunnor.
      Åhrligit höö af ängier,
      med giele hööt, pass  160 lass.
      Och legenheet till at upp-
      giöra mehra åker och
      engh. Fiskiewatn till
      nödtorfften, så wähl i
      skogsiögarne, såssom
      uti Saltsiön, och quarn-
      fall både widh litra
      B och litra C,  Dynwiken.

Godh skogh till
löf, weed, gersel
och timber, gott
muhlebete och
näfwerskogh
iblandh, och åtskilli-
ge kiärr plaser
ibland, som intet alt
noterat är.

Anbelangande
råår och röörgån-
gen emellan Fogel-
wijk och Brunn,
så begynnes den
widh hufwudhrån
numro 1 och till 2, sedan
till 3, den är för
raskat och så flere-
städes, wid numro 4 står
än nu till at syna
gamble gierdzgårdtz-
stoden är quar, sed-
dan wedh numro 5 är hier-
testen sönder slagen.
Sammaledes i Sten-
udden numro 6.
Menn nu hafwer Fogelwijk
häfdat på några åhr inpå
Bruns mark, effter en all-
meninge winter wägh som
litra A, B, C, D, E och F uthwijsar,
och intet rååmerke fins i den
leeden.

(Karttext:)
Här tager Bagges fielen snart emot.
Sundet, skuter och båteleden.
Store Saltesiön.
En giltig råå.
Kåhlström.
Lämsshaga landet.
Kro-gen.
Bergh-wijk herregårdh.
Rijsundet.
Denne råsten är för-störd.
Den twi-stige skogen.
Holl-men.
Öster eng-ien.
Trol ber-get.
Wester engen.
Dyn wiken.
Sten udden.
Wissiö kerret.
Dyian.
Hammaren.
Waten måssen.
Obrukad åker.
Fogell-wijk, twenne hemman.
Berghwijkz ägor proximé.
Fogelwijkz ägor på denne sijdan alt in till Steen ud-den.
Wiss siön.
Lille Deger måssan.
Fager holmen.
Quarn kerret.
Watn skiölet.
Store Deger måsan.
Större watn skiölet.
Dyan.
Stor engen.
Fiskiemyran.
Swärtan.
Store Salte siön.
Kierr.
Kärng1 skårun.
Swart träske.
Enekiare ägor på denne sijdan, intill hufwudrån.
Enkia-re 1/2 skatte.
Hufwudh rån, skillier 4 bohlstäder åth.

(Under skalan:)
Scalan, den wahnlige 1/2 mindre.

(Nedre högra hörnet:)
Delineavit.
Johannes Wacht-
huus Hinrichsson.


____________
1Fel för någon annan första bokstav?