A1:20


(Rubrik:)   Färrentuna häradh.


      Notarum explicatio.

A   Staff, cronoheman           5 1/2 .
      Ibidem, skatte uthjordh  1.
      Lyder till Wästergården i Högby
      och ligger särdeles affiällat i hwar-
      thera gärdet, hafwer och engh medh
      hwilket specialius bliffwer infra
      describerat.
B   Östergärdet, uthsäde                   60 tunnor.
      I samma gärde är mäst swartmylla och
      lerjordh.
C   Twå små åkerfiäller i samma gärde
      hwilke lydhe till Wästergården i Hög-
      by och drage                               7/8 tunneland.
D   En lindh sank, doger intet till åker.

E   Wästergärdet, uthsäde                 66 1/4 tunnor.
F   Höghby uthjorden, uthsäde          1 1/4 tunneland.
G   Lindh i samme gärde doger eij
      heller till åker.
H   By engen hema, höö                    56 lass.
      Gerdehöö hwart åhr på bac-
      ker och linder, als                         4 lass.
      Änn är till dhenne by dessför-
      uthan en engh på Mölmööud-
      den belägen, kallas Malmengen 
      och drager höö als                      77 lass.
      I samme engh hafuer och Wäster-
      gården i Högby till sin uthjord
      2 små teger om                           1 lass.
      Hwilket alt wijdare finnes
      igen folio et charta seqti.

    1  Norregården, cronohemman 1, är 10 öres 10 thr1
      Haffwer i byamåhl                                   34 alnar.
      Uthsädhe i Östergärdet                           10 5/8 tunnor.
      I Wästergärdet, uthsäde                          11 6/8 tunna.
      Höö hema i engen och gärdehöö får han  10 lass
      och 5 hwalmer medh.
      På Malmöengen på Muntzöön får han      13 lass.
      och 6 hwalmer medh.
    2  Ibidem, nåst2 Norregården, nummer 4. 5 och
      nummer 6 äre alle lijka stora hwarthera med
      nästföreskrevne Norregårdh i alle commoditeter.
    3  Ibidem Wästergården, cronohemman 1/2, är 4 öre 16 thr1
      Hafwer i byamåhl                                    22 alnar.
      Uthsäde i Östergärdet                             6 7/8 tunna.
      I Wästergärdet                                        7 2/8 tunna.
      Höö hema wedh byn får han                    6 lass    2 hu3     
      På Malmööengen , höö                            8 lass
      och 2 hwalmer medh.
                                            Plura in supra columna.

(Textruta ovan Notarum explicatio:)
Fiske hafua the
både här hema och
på Mölmöudden.

(Textruta ovan Notarum explicatio:)
               Cautela.
Hwadh dhenne byes skogh och mulebeet
wijdare wedhkommer så är dhen be-
lägen på Muntzöudden heller Malm-
udden thär Malmengen är belägen
och fins ther medh alle sine circum-
stantijs folio sequenti.

(Karttext:)
På dhenne sijdan tager Konungzberga gärde wedh.
Swartmylla.
Lerjordh.
Tårp.
Kalfhage.
Kalfhage.
Lerjordh medh sandh.
Grundh jordh.
Lerjordh.
Swartmylla.
Eneby fiällen proximé.
Mölmöö fiälen.
Starrwaldh.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.

______________
1Troligen avses penningland.
2Fel för näst?
3Oläsligt, möjligen hualmer?