A1:24


(Rubrik:)   Färrentuna häradh.


      Explicatio notarum.

A   Öllsta skattehemman  1.
      Cronoheman               2.
      Frälseheman               1. Sättegårdh.
B   Östergärdet, uthsäde              50 tunnor.
C   Lindher i föreskrevne gärde, äro alle san-
      ka, doga intet att giöra åker af.
D   Wästergärdet, uthsädhe          41 tunnor.
E   Linder i Wästergärdet, hwilka och
      äro sanka.
      I bådhe 2 dhesse gärden är mäst
      leerjordh och swartmylla.
   1  Norregården, skattehemman 1, är 8 öresland.
      Hafwer i byamåhl                           22 alnar.
      Uthsädhe i Östergärdet                    9 tunnor.
      I Wästergärdet                                7 1/4 tunnor.
F   Wret till Norregården om                  1 1/8 tunna.
G   Wäderqwarn kommer Norregården
      till.
   2  Ibidem Wästergården, cronohemman 1, är 9 2/3 öre.
      Hafwer i byamåhl                                27 alnar.
      Uthsäde i Östergärdet                         11 tunnor.
      I Wästergärdet                                     9 tunnor.
H   Wreet till samme förbemälte hemman   3/4 tunna.
   3  Ibidem Södergården och Cronohemman 1.
      Är lijka stort i alt medh Wästergården
      numro 2.

      Explicatio notarum.

I    Wret till Södergården                              1/2 tunna.
   4  Ibidem Frälsehemman 1, är 11 öresland.
      Haffwer i byamåhl                 47 alnar.
      Uthsäde i Östergärdet                             19 tunnor.
      I Wästergärdet                                        15 3/4 tunna.
K   En lijten wret om                                       3/4 tunna.
L   Ett tårp till föreskrevne frälsehemman, om 1 1/4 tunna.
M   En kohage kommer Högby till.
    M. Dhetta styckit i Långwijkan lyder
      och till Högby.
N   Denne kohage kommer alle gran-
      nerne här i Öllsta till.
O   Uthi desse 2 kalfhager, råda och
      grannarne här i Ölsta tillsammans.

P   En hästhage till hela byen.
          Öllsta engier. N.
Q   En slätt starrbotns eng kallas Land- 
      holmen.
R   Detta styckit af engen kallas och Land-
      holmen.
S   Här längre neder på engen kalle the
      Siöengen dhenne engestycken, alle
      tillhopa draga höö                      176 lass.
T   Denne engh kallas Storeng och är mäst
      hårdhwaldh, om höö                   77 lass.
      Gärdehöö till denne by als           22 lass.
                                         Summa   275 lass.
      Blifuer fördenskuldh höö till Norre-
      gården, pro qvota                      49 lass
      1 hwalmer medh.
      Till dhe 2 hemanen hwar            60 lass
      3 hwalmer.
      Till Frälsehemanet                     105 lass
      och 1 hwalmer.
U   Uthmark och muhlebeet medh granskog.
      Till denne by är och gott fiske så-
      som är bäst att se af dhenne affrijt-
      ningh, huru byen är belägen.

(Karttext:)
På dhenne sijdan om gärdesgården är Ilända utheng belägen.
Wäntholms engh är på denne sijdan straxt belägen.
Öllsta wijkan.
Långhwijkan.
Konungz-berga engh pro-xime.
Wäntholms fiälen.
Moo fiälen.
På dhenne sijdan tager Ilända skogh wedh.
På dhen-ne sijdan är Konungz-bärga skog be-lägen.
På dhenne sijdan om skildnaden tager straxt Ilända engh wedh.
På dhenne sijdan om gärdesgården tager straxt Konungzbärga gärde wedh.
På dhenne sijdan tager straxt Ilända gärde wedh.
Här tager straxt Höghby gärde wedh.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.