A1:26-27


(Rubrik:)   Färrentuna häradh.      Muntzöö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Wässby, cronohemman 8.
      Alle lijka stora i alle lägenheter.
      Männ i hagar och wreeter haffwa
      the icke så aldeles lijka. Uthan effter
      såsom hwar hafwer warit mäch-
      tig att uppgiöra.
B   Norregärdet och Wästergärdet        58 tunnor.
      Uthsäde till hwart heman i samma
      gärde                                              7 1/4 tunna.
C   Södergärdett,  uthsäde                     50 tunnor.
      Uthsäde till hwart heman                  6 1/4 tunna.
D   Söderengen, små starrbotns engh om
      höö                                                 40 lass.
E   Millanengen, måsewaldz engh           16 lass.
F   Källwijkzengen, måswaldh om         16 lass.
      Gärdehöö                                        8 lass.
                                       Summa           80 lass.
      Belöper sig höö till hwart heman
      medh gärde och engzhöö                 10 lass.
      Eliäst haffwer och hwart heman
      för sig dessföruthan någre slåterha-
      gar och wreter som bliffwa
      infra specificerade. Såsom
    1.  Norregården, cronohemman 1.
G   En slåterhage om höö                      6 lass.
H   Änn en lijten haga om                      1 lass.
I    En wret såes till Norregärdet           1 tunnaland.
K  3 wreter komma detta hemanet
      till och såes till Södergärdet             4 1/4 tunna.
    2. Ibidem, cronoheman  1.
L   I denne slåterhage får numro 2         6 lass.
M   En wret såes till Norregärdet, om   1 7/8 tunna
N   Änn en till Södergärdet, om             2 3/8 tunna.
    3. Ibidem, cronoheman  1.
O   En slåterhage om höö                      4 lass.
P   En wret till Norregärdet                   1 1/8 tunna.
Q   En wret ill Södergärdet, om             2 1/4 tunna.
    4.  Ibidem, cronohemman.
R   En beteshage.
S   En wret såes till Norregärdet            7/8 tunna.
T   En wret till numro 4, ligger ödhe.
    5.  Ibidem, cronohemman.
U   Slåterhage om höö                          3 lass.
W   En liten haghe om höö                    2 lass.
X   Beteshage till numro 5.
Y   En wret såes till Norregärdet           1 5/8 tunna.
Z   2. Såes till Södergärdet om              3 1/4 tunna.
    6. Ibidem, cronohemman.
aa.   Slåterhage om höö                         4 lass.
bb.   En wret till Norregärdet, om          2 tunnor.

      Notarum explicatio.

    7.  Ibidem, cronohemman   1.
cc.   Slåterhage, om höö                       6 lass.
dd.   En wret såes till Norregärdet       1 1/8 tunnor.
ee.   2. Till Södergärdet, om                 2 tunnor.
    8.  Ibidem, cronohemman   1.
L   I denne slåterhage får han                6 lass.
ff.   En wreet om                                   7/8 tunna.
gg.   En såes till Södergärdet, om          1 tunna.
hh.   Denne beteshage kommer
      Muntzöö Prästegårdh till.
ii.    Denne wret kommer till Muntzöö
      Klockaregårdh.
      Till denne by är ingen mehra
      skog änn här är på charta an-
      noterat. Män ståteligit fiske.


(Karttext:)
Pilsholmen.
Trögdbo fiälen.
Biörnholmen.
Kill-inge holmen.
Nyengzwijkan.
Norrby engh på denne sijdan.
Denne planities kallas Nyengen och haffwer före warit
eng, män nu är hon uthlagt till betes-mark.
Pämpill holmen.
Roophäls bärget.
Lerjordh.
Lerjordh.
Swin sundett.
Öde åker.
Sandjordh.
Leer och swart-mylla.
Mojord.
Suartmylla.
Här tager Norrby gärde wedh.
Swartmylla.
Swartmylla.
Swartmylla.
Öhrjord.
Skälby gärde proximé.
Söderby skogh proximé.
En stor sten thär skildnaden går till i siöstranden.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.