A1:28


(Rubrik:)   Färrentuna häradh.


      Notarum explicatio.

A   Muntzö Kyrkia.
B   Muntzöö Prästegårdh haffwer
      mästedels sine äghor uthi andre byer
      thär omkringh.
C   Ett gärde hema wedh Prästegården,
      om uthsäde                                 5 1/4 tunna.
D   3 wreter såes samma åhr, om      7 3/8 tunna.
E   2 wreter såes andre åhret, om      14 1/8 tunna.
F   Denne hage kommer Muntzö Prästegård
      till och ligger på Bona ägor och dra-
      ger höö                                       16 lass.
G   Gråtengen, små starrualdz eng      6 lass.
H   Stockhagen, höö                         10 lass.
      Till Muntzö Prästegård ligga och 7 små
      engetegar ihop medh Norrby engh
      och draga samma teger tilhopa     2 1/2 lass.
      Till mehrbemälte Prästegårdh lyder och
      en slåterhage belägen wedh Sundby,
      om höö                                        4 lass.
                                    Summa         38 1/2 lass.

      Notarum explicatio.

I    En beteshage till Muntzö Prä-
      stegårdh kallas Wijnäshagen.
      En beteshage kallas Ahlehagen
      lyder och till Muntzö Präste-
      gårdh och är belägen wedh Wäss-
      by och fins igen folio prae-
      cedenti.
      Skog, muhlebete och fiske hafver
      Prästegården ihoop medh Norr-
      by boerne.
K   Klåckaregården.
L   2 fieller det ena åhret till Klåcka-
      regården, om uthsäde                1 1/4 tunna.
M   Andre åhret, en fiäll och en lijten
      wreet, om uthsäde                     1 tunna.
      1 wret wed Wässby, om            5/8 tunna.
      Fins igen folio praecedenti.

N   En lijten slåterhage till Klocka-
      regården, om höö                      3 lass.

(Karttext:)
Slutwijkan.
Sandjord.
Sandjordh.
Norrby gärde.
På denne sijdan tager Boona engh wedh.
Lerjord.
Sandjord.
Norrby gärde proximé.
Swartmylla.
Lerjord.
Lerjord.
Lerjord.
På denne sijdan taga Boona ägor wedh.