A1:29


(Rubrik:)   Färrentuna sochn.

Notarum explicatio.

      Notandum.
Till Färrentuna Prästegårdh är
och lagt ett cronoheman belägit
i Eneby, hwilket cronoheman hafver
bådhe åker och engh ihop medh de
andre grannerne i Eneby, och bru-
kas nu åhrligen här under Präste-
gården, och dess qvalitet finnes igen
på Eneby afrijtning. Folio.
Änn ligger och här under Präste-
gården en holme skön, som är bo-
skapz bete och skog på, belägen wedh
Eldhgarn och fins igen folio.
Thär wed holmen hafver förbemälte Präste-
gård fiske sampt och fiske här hema.

      Notarum explicatio.

A   Färrentuna Kyrkia.
      Klåckaregården, hafwer ingen åker
      som hans egen är, uthan prästen och
      bönderna hafwa undt honom ett styc-
      ke i sine gärden, derföre arbetar han
      åth dhem igen.
C   Färrentuna Prästegårdh.
D   Trägårdh till Prästegården.
E   Norregärdet och Östergärdet såes til-
      hopa hwart åhr och drage uthsäde  22 tunnor.
F   Södergärdet uthsäde och                22 tunnor.
      Uthi bådhe 2 gärden är mästedels
      swartmylla godh.
G   En lijten wret till Prästegården om  5/8 tunneland.
H   Lillengen, godh skönwaldh             30 lass.
I    Storengen medh toffwerer              50 lass
K  Små enebackar i samme engh.
L   Långhskärengen, om höö                30 lass.
      Slätt medh toffwer på.
M   Kalfhage till Prästegården.
N   Änn en kalfhage med små granskog.
O   Prästegårdens skog och uthmark.
P   Kohage till Prästegården, sombt slätt
      och sombt medh granskog på.
          Plura ex altera columna.

(Karttext:)
På dhenne sijdan tager straxt Högby  gärde wedh.
På dhenne sijdan tager straxt Eneby gärde wedh.
På dhenne sijdan om gärdesgården är Höghby eng belägen.
Sätuna gärde proxi-mé.
Här är straxt Noora gärde belä-gitt.
På dhenne sijdan om skildnadhen tager Sätuna gärde wedh.
Träsk.
På dhenne sijdan är Sä-tuna skogh belägen.
Nora kohage är här på dhenne sijdan om gärdesgården belägen.
Malmöö fiälen.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.