A1:32


     
Notarum explicatio.

A   Nora cronohemman 1, och frälsehemman 1.
      Äro både lijka stora uthi alle com-
      moditeter. Hwarthera är                     6 3/4 öresland.
B   Östergärdet och Wästerwreten såes
      bådhe tillhopa ett åhr och draga
      uthsäde                                              38 tunnor.
      I förbemälte gärden är grundh jordh.
C   Lindh, doger till åker.
D   Wästergärdet och Österwreten såes
      och tillhopa ett åhr och är                   33 tunnor.
      I bemälte gärden är mäst swartmylla
      något blandat medh sandh.
E   Lindh i mehrbemälte gärden doger att
      giöra åker af.
      Uthsäde till hwart heman uthi Öster-
      gärdet med den wreten                     19 tunnor.
      I det andre gärdet medh sin till-
      hörige wret, uthsäde                         16 1/2 tunna.
     1. En wret till Östergården, uthsäde    1 1/4 tunna.
     2. Twå små till Wästergården, om      1/2 tunna.

         Nora engier.
F   Lillengen, starrwald om             30 lass.
G   Storengen, starrwaldh och        40 lass.
      Gärdehöö als åhrligen               6 lass.
      Höö till hwart heman                38 lass.
H   Dhesse 2 kalfhage rådhe the1
      lijka hwar uthi.
I    Desse 2 kohaga rådhe the huar
      lijka myckit i.
      Till denne by är ingen mehre skog än
      här är annoterat, fiske är här till
      gott i både siöarne.


(Karttext:)

På dhenne sijdan tager Färrentuna Prästegårdz gärde wedh.
Öde åker.
Träsk.
På dhenne sijdan taga straxt Säffby äghor wedh.
På dhenne sijdan är Långskärs engen belägen, hwilken ly-der till Färren-tuna Prästegårdh.
Malmöö fiälen.


(Under skalorna:)

Scala ullnarum.

____________
1 Överskrivit både?