A1:33c


(Rubrik:)   Hillersiö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Präst Nibble, cronoheman  3. Förlänte
      sahligh Zachariae Simonsons effterleffwerska
      och ligga särskilt medh sine äghor, nämbligen.
     1  Östergården, cronohemman 1, är   20 1/4 öresland.
      Hafwer sine gärden och engier afdelte, nämbligen.
B   Norregärdet, uthsäde                                         20 tunnor.
C   Södregärdet, uthsäde                                         21 1/2 tunneland.
      I bådhe tw föreskrevne gärden är mästedels swart-
      mylla och leerjordh.
D   Trägårdh till Östergården, sahlig Zachriae Simonsons.
E   Humblegårdh till mehrbemälte gårdh.
F   Dhenne engh kommer Östergården til, om höö    70 lass.
      Samme eng är skönwaldz engh.
      Gärdehöö                                   6 lass.

G   Östergårdens wäder-
      qwarn.
H   Skogzbacke kommer Ö-
      stergården till.
I    Nibbletårp, uthsäde          1/2 tunneland.
K   Kalfhage till Öster-
      gården.
      Til Östergården är ingen me-
      hra skogh änn såsom här
      på charta är annote-
      rat. Fiske är här till
      i Wäntholms wijken.

      Explicatio Notarum.

     2. Millangården och numro 3, Söder-
      gården äre bådhe lijka store och haf-
      we sine ägor särskilt, nämbligen.
L   Norregärdet, uthsäde                      16 1/2 tunna.
M   Södergärdet, uthsädhe                   18 1/4 tunna.
      I thesse både gärden är och lerjordh
      sampt swartmylla mästedels.
      Uthsäde till hwarthera hemanet.
      I Norregärdet                                    8 1/4 tunna.
      I Södergärdet, uthsäde                      9 1/8 tunna.
N   En wret till Millangården numro 2       7/8 tunneland.
O   En wret till numro 3, om                      7/8 tunneland.
P   Luussengen, starrbotns engh                15 lass.
Q   Byengen, hårdwaldz eng, om               17 lass.
R   Millangårdz enghage                             4 lass.
S   Södergårdz, om höö                             3 lass.
      Gerdehöö till hwart heman                   2 lass.
      Höö als till hwart heman                      15 1/2 lass.
      Till denne 2 hemanen är ingen skog.
      Fiske något lijtet.

(Karttext:)
Råsten.
På dhenna sijdan är Ilän-da skogh näst inn till belägen.
Råstenar.
Wäntholmswijkan.
På dhenne sijdan tager Ilända gärde wedh.
Qwarsta backen här näst inn till belägen.
På dhenne sijdan tager Hillersiöö gärde wedh.
Qwarsta gärde proximé.
Här näst inn till är Wij-färna gärde belägitt.
Här tager Hillersiöö gärde näst wedh.
Nota Bene. 5 stenar råår.