A1:36


(Rubrik:)   Färrentuna häradh.


        Notarum explicatio.

A   Wijfärna, cronoheman  2.
      Äro både lijka stora i alle commo-
      diteter. Hwarthera är  14 öresland.
B   Norregärdet, uthsädhe                20 1/4 tunna.
      Uthsäde till hwart heman i bemälte gärde,
      nämbligen                                  16 1/8 tunna.
C   En sank lindh i samme gärde, doger intet
      att giöra upp till åker.
D   Södergärdet, uthsäde                  21 tunneland.
      Uthsäde til hwart heman             10 1/2 tunneland.
      I bådhe tw gärden är mäst leerjordh.
E   En sank lind i Södergärdet doger eij heller
      att giöra åker aff.
F   Nyengh, måsswaldh höö     5 lass
G   Ahlengen, måsswaldh om  12 lass  } 25 lass.
      Gerde höö hwart åhr          8 lass
      Till föreskrevne by är och 1 uthäng belägen
      widh Konungzbärga, om  16 lass, och fins
      igen på Konungzbärga afrijtningh fo-
      lio.
      Höö till hwart heman als      20 1/2 lass.

H   En kalfhage lijten till bådhe hemanen.
I    2 kalffhagar, en till hwarthera
      hemanet.
K   Wifärna skogh och muhlebete.
      Fiske är till dhenne by intet, uthan
      dhe måtte tillijta andra om loff
      att fiska för andre byers ägor.

(Karttext:)
Råstenar.
Qwarsta engh proxi-mé.
Här tager Nibble gärde wedh.
Här tager Hillersiö gärde wedh.
Nota Bene. Råmerke.
Nota Bene
Nota Bene
Nota Bene. Råer.
Nota Bene
Nota Bene
På denne sijdan tager Litzleby skog wedh.
Nota Bene. 5 stenars råer.
På dhenne sijdan tager Hillersiö skogh wedh.
Nota Bene. Råstenar.
Litzleby skogh proximé.
Nota Bene. Råmärken.
Nota Bene. Råstenar.
Nota Bene. Råstenar.
Nota Bene. 5 stena råer.
Litzleby skogh.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.