A1:37


(Rubrik:)   Hillersiöö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Dägherby, cronohemman  3 1/2.
      Skatteheman                      1.
B   Norregärdet, uthsäde                  48 tunnor.
      I bemälte gärde är leerjordh och mojord,
      och inge linder som doga att giö-
      ra opp till åker.
C   Södergärdet, uthsäde                  44 tunnor.
      I dhet gärdet är och alt lerjordh
      och mojordh.
D   Linder i samma gärde äre sanka.
    x. Öde åker och i bemälte gärde.
E   Denne engh kallas Storengen,
      är full medh toffwer, och är
      mäst starrwaldh om höö              112 lass.
    z. Dhetta är en ekebacka belägen
      i förbemälte engh.
F   Lillengen, måsswald om                8 lass.
      Gärdehöö till hela byen hwart
      åhr                                              8 lass.
      Summa höö als                           128 lass
      till hela byen.
    1. Norregården, cronohemman 1.     6 2/3 öre.
      Haffwer i byamåhl                        48 alnar.
      Såer i Norregärdet                       9 5/8 tunnor.
      I Södergärdet                               8 7/8 tunna.
      Höö i engerne                               25 lass
      och 2 hualmer.
G   3 små wreter om                          1 3/4 tunna.
      Lyda till Norregården.
H   Koohage till Norregården.
    2.  Ibidem cronohemman 1/2, är 3  1/2 öresland.
      Hafwer i byamåhl         27 alnar.
      Uthsäde i Norregärdet                  5 3/8 tunna.
      I Södergärdet                               4 7/8 tunna.
      Höö i engerne                               14 lass
      och 2 hualmer.
I    En lijten wret om                            1/2 tunneland.

K   En koohage lyder till halue cronohemmanet 
      signum numro 2.
    3.  Ibidem mitt i byen cronohemman 1, är 5 1/3 öres.
      Haffwer i byamåhl         35 alnar.
      Uthsäde i Norregärdet                       6 tunnor
      och 7 1/2 kannor.
      I Södergärdet                                     5 3/8 tunna.
      Höö i engerne på sin deel                   18 lass.
      I wreten littera I, uthsädhe                   1/2 tunna.
      Medh numro 2.
L   Koohage till detta heman numro 3.
    4.  Näst1 Södergården, skattehemman 1, är 14 öre 22 thr2.
      Haffwer i byamåhl                              100 alnar.
      Uthsädhe i Norregärdet                      19 tunnorland
      sampt  5 1/2 kannor.
      I Södergärdet                                     18 7/8 tunnor.
      Höö till skattehemanet                         52 lass
      och 3 hwalmer medh.
M   2 små wreter till förbemälte skattehemman.
      Om uthsädhe                                       1 6/8 tunna.
N   Kohaga till mehrbemälte skatteheman, sank
      något.

   5.  Ibidem, Södergården.
      Cronohemman 1, är 5 1/2 öresland.
      Haffwer i byamåhl                         32 alnar.
      Uthsäde i Norregärdet                        6 2/8 tunna.

      I Södergärdet                                     5 7/8 tunna.
      Höö i engerne                                     18 lass
      och 1 hwalm medh.
O   En wreet om                                       1 tunnaland.
P   Södergårdz koohage, sank
      waldh.
Q   Dhetta är Dägerby skog och uth-
      mark, och är mäst granskogh
      medh bärgh.
R   Detta är en jägare platz.
      Fiske är till dhenne by i Igel-
      wijken straxt under ägorne.
S   Höghammarstårpet.
      Samme tårp är belägit halft
      på Dägerby och halft på Litzle-
      by ägor och fins wijdare på
      Litzleby charta igen folio 44
      medh alle sine commoditeter.

(Karttext:)
Råstenar.
På denne sijdan tager Litzleby gerde straxt wedh.
Råstenar.
Råstenar.
Nota Bene. Råstenar.
Råstenar.
På denne sijdan om rågången är Litzleby skogh belägen.
Ighelwijkan lacus.
Råstenar.
På denne sijdan tager Swartsiöö Diuregårdh wedh.
Råstenar.

______________
1Fel för Nåst?
2Troligen avses penningland.